Додаток до Положення ( стандарту)
                бухгалтерського обліку 5

Коди

Дата (рік, місяць, число)

2012| 01| 01

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю"Компанія з управління активами "АГРО Капітал"

за ЄДРПОУ

37371617

Територія

за КОАТУУ

8038000000

Орган державного управлiння

за СПОДУ

Організаційно-правова форма господарювання

за ОПФГ

Вид економічної діяльності

за КВЕД

67.12.0

Одиниця вимiру: тисрн.

Контрольна сума

Звіт про власний капітал

за 2011 р.

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код

Статут
ний
капітал

Пайовий
капітал

Додатковий
вкладе
ний
капітал

Інший
додатко
вий
капітал

Резерв
ний
капітал

Нерозпо
ділений
прибуток

Неопла
чений
капітал

Вилуче
ний
капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

20000

(4)

19996

Коригування :

Зміна облікової політики

020

Виправлення помилок

030

Інші зміни

040

Скоригований залишок на початок року

050

20000

(4)

19996

Переоцінка активів :

Дооцінка основних засобів

060

Уцінка основних засобів

070

Дооцінка незавершеного будівництва

080

Уцінка незавершеного будівництва

090

Дооцінка нематеріальних  активів

100

Уцінка нематеріальних активів

110

120

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

(176)

(176)

Розподіл прибутку :

Виплати власникам (дивіденди)

140

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

Відрахування до резервного капіталу

160

170

Внески учасників :

Внески до капіталу

180

Погашення заборгованості з капіталу

190

Емісійний дохід та інший вкладений капітал

200

Вилучення капіталу :

Викуп акцій (часток)

210

Перепродажа викуплених акцій (часток)

220

Анулювання викуплених акцій (часток)

230

Вилучення частки в капіталі

240

Зменшення номінальної вартості акцій

250

Інші зміни в капіталі :

Списання невідшкодованих збитків

260

Безкоштовно отримані активи

270

280

Разом змін в капіталі

290

(176)

(176)

Залишок на кінець року

300

20000

(180)

19820

Директор                             _________________________

/ Снітко Е. С. /

(підпис)

Головний бухгалтер       _________________________

/ Шевченко О. О. /

(підпис)