Додаток
до Положення ( стандарту) бухгалтерського обліку 5

Коди

Дата (рік, місяць, число)

2013| 01| 01

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю"Компанія з управління активами "АГРО Капітал"

за ЄДРПОУ

37371617

Територія

 

за КОАТУУ

8038200000

Орган державного управлiння

 

за СПОДУ

 

Організаційно-правова форма господарювання

 

за ОПФГ

240

Вид економічної діяльності

 

 за КВЕД

66.30

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

Одиниця вимiру: тисрн.

         

Звіт про власний капітал

за 2012 р.

Форма № 4   

Код за ДКУД 

1801005

Стаття

Код

Статут
ний
капітал

Пайовий
капітал

Додатковий
вкладе
ний
капітал

Інший
додатко
вий
капітал

Резерв
ний
капітал

Нерозпо
ділений
прибуток

Неопла
чений
капітал

Вилуче
ний
капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 Залишок на початок року

010

20000

 

 

 

 

(180)

 

 

19820

 Коригування :

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 Зміна облікової політики

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Виправлення помилок

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Інші зміни

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Скоригований залишок на початок року

050

20000

 

 

 

 

(180)

 

 

19820

 Переоцінка активів :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дооцінка основних засобів

060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Уцінка основних засобів

070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дооцінка незавершеного будівництва

080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Уцінка незавершеного будівництва

090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дооцінка нематеріальних  активів

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Уцінка нематеріальних активів

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

 

 

 

 

 

241

 

 

241

 Розподіл прибутку :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Виплати власникам (дивіденди)

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Відрахування до резервного капіталу

160

 

 

 

 

3

(3)

 

 

 

 

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Внески учасників :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Внески до капіталу

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Погашення заборгованості з капіталу

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Емісійний дохід та інший вкладений капітал

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вилучення капіталу :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Викуп акцій (часток)

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Перепродажа викуплених акцій (часток)

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Анулювання викуплених акцій (часток)

230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вилучення частки в капіталі

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Зменшення номінальної вартості акцій

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Інші зміни в капіталі :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Списання невідшкодованих збитків

260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Безкоштовно отримані активи

270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Разом змін в капіталі

290

 

 

 

 

3

238

 

 

241

 Залишок на кінець року

300

20000

 

 

 

3

58

 

 

20061

Керівник  

 

 

 

/ Снітко Е. С. /

(підпис)

Головний бухгалтер

 

 

 

/ Шевченко О. О. /

(підпис)