Додаток 1

до Національного положення

(стандарту) бухгалтерського обліку 1

"Загальні вимоги до фінансової звітності"

Коди

Дата (рік, місяць, число)

2014

01

01

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністюомпанія з управління активами "АГРО Капітал"

за ЄДРПОУ

37371617

(найменування)

Звіт про власний капітал

за 2013 р.

Форма № 4   

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код рядка

Зареєстро-
ваний капітал

Капітал у дооцін-
ках

Додатко-
вий капітал

Резерв-
ний капітал

Нерозпо-
ділений прибуток (непокри-
тий збиток)

Неопла-
чений капітал

Вилу-
чений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок
на початок року

4000

20000

 

 

3

58

 

 

20061

 Коригування :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна облікової політики

4005

 

 

 

 

 

 

 

 

Виправлення помилок

4010

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни

4090

 

 

 

 

 

 

 

 

 Скоригований залишок на початок року

4095

20000

 

 

3

58

 

 

20061

 Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

 

 

 

 

(55)

 

 

(55)

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

 

 

 

 

 

 

 

 

Накопичені курсові різниці

4113

 

 

 

 

 

 

 

 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

 

 

 

 

 

 

 

 

Інший сукупний дохід

4116

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл прибутку :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплати власникам (дивіденди)

4200

 

 

 

 

 

 

 

 

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

 

 

 

 

 

 

 

 

 Відрахування до резервного капіталу

4210

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума чистого прибутку, на- лежна до бюджету відпо- відно до законодавства

4215

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески учасників :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески до капіталу

4240

 

 

 

 

 

 

 

 

Погашення заборгованості з капіталу

4245

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення капіталу :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викуп акцій (часток)

4260

 

 

 

 

 

 

 

 

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

 

 

 

 

 

 

 

 

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення частки в капіталі

4275

 

 

 

 

 

 

 

 

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни в капіталі

4290

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

 

 

 

 

 

 

 

 

 Разом змін в капіталі

4295

 

 

 

 

(55)

 

 

(55)

 Залишок на кінець року

4300

20000

 

 

3

3

 

 

20006

Керівник  

 

 

 

 

/ Снітко Е. С. /

(підпис)

Головний бухгалтер

 

 

 

 

/ Шевченко О. О. /

(підпис)