Фізична особа – підприємець

незалежний аудитор Станкевич Ганна Іванівна

Ідентифікаційний номер 3056017043

місцезнаходження : 03065, м. Київ, бул. І.Лепсе, б.55, кв. 62, телефон 044-4085516

зареєстрована Солом’янською районною у місті Києві державною адміністрацією

30 серпня 2007 року за номером 2 073 000 0000 012500

р/р 260055226 в АТ «Ерсте Банк» в м. Києві,  МФО 380009

 

Свідоцтво аудиторської палати України № 4294, видане згідно рішення № 203/2 від 02. 07.2009 р.

Сертифікат аудитора № 006569, виданий відповідно до рішення Аудиторської палати України № 201/2 від 23 квітня 2009 року, чинний до 23 квітня 2014 року

Свідоцтво ДКЦПФР серії АБ № 000980, реєстраційний номер свідоцтва 1077, рішенням ДКЦПФР від 24 листопада 2009 року, чинне до 02 липня 2014 року

 

Реєстраційний № А1 від 14 січня 2013 року

 

 

                                         
 
 
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(Звіт незалежного аудитора)

 

щодо повноти та достовірності фінансової звітності

Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Компанія з управління активами «АГРО Капітал»

 станом на 31 грудня 2012 року

 

 

 

Користувачі:

 -     Керівництво та Учасники ТОВ «КУА «АГРО Капітал»;

-          Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місце проведення аудиту                              -                     м. Київ, вул. Предславинська, 28, оф. 308

Дата проведення аудиту                                -                      з 04.01.2013р. по 14.01.2013 р.                                                                                          Період що перевірявся                                   -                      з 01.01.2012 р. по 31.12.2012р.

Частина 1
(за Міжнародними стандартами аудиту)

Відповідно до умов  Договору №  12 від  01 грудня 2011 року із змінами і доповненнями від 04 грудня 2012р ,  незалежним  аудитором   фізичною особою - підприємцем Станкевич Ганною Іванівною, ідентифікаційний номер 3056017043, Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця за номером 2 073 000 0000 012500 від 30 серпня 2007 року, видане Солом’янською районною у місті Києві державною адміністрацією; Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4294 від 02 липня 2009 року, рішенням Аудиторської палати України № 203/2 від 02 липня  2009 року, дійсне до 02 липня 2014 року; Сертифікат аудитора № 006569, виданий відповідно до рішення Аудиторської палати України № 201/2 від 23 квітня 2009 року, чинний до 23 квітня 2014 року;  Свідоцтво ДКРРФПУ  серії А № 001731 від 09 липня 2010 року, розпорядженням ДКРРФПУ від 09 липня 2010 року за номером 561, чинне до 23 березня 2014 року; Свідоцтво ДКЦПФР серії АБ № 000980, реєстраційний номер свідоцтва 1077, рішенням ДКЦПФР від 24 листопада 2009 року, чинне до 02 липня 2014 року проведено  аудит фінансової звітності, що додається, Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АГРО Капітал» далі Товариство), код ЄДРПОУ 37371617, та включає загальну інформацію про діяльність Товариства:

·         Баланс станом на 31 грудня 2012 року;

·         Звіт про фінансові результати за 2012 рік;

·         Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік;

·         Звіт про власний капітал за 2012 рік;

·         Примітки до фінансової звітності за 2012 рік.

 

Мета проведення аудиту – підтвердження правильності складання фінансової звітності Товариства та підтвердження дотримання ним нормативних вимог щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

 

Відповідальність управлінського персоналу

 

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

 

Відповідальність аудитора

 

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цього фінансового звіту на основі результатів аудиту Товариства. Аудит проведено у відповідності до Закону України «про аудиторську діяльність», у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», № 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», № 300 «Завдання з надання впевненості» міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні, «Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами і професійними учасниками фондового ринку», затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006р. за № 1528, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

23 січня 2007 р. за N 53/13320 Із змінами і доповненнями, внесеними  рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку  від 22 червня 2010 року N 981    та  Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

            При проведенні аудиту виконані необхідні аудиторські процедури задля отримання аудиторських доказів, стосовно показників, розкритих у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від суджень аудитора. До таких процедур, зокрема, входить оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок.

Виконуючи оцінку цих ризиків аудитором розглянуті заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам. Аудиторська перевірка також включає оцінювання застосованих принципів бухгалтерського обліку та суттєвий вплив облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінювання наданих фінансових звітів у цілому. Встановлений рівень суттєвості – 10%.

 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

 

Аудитор не приймав участі у проведенні щорічної інвентаризації активів підприємства, що не було передбачено умовами договору, тому не отримало достатніх доказів щодо фактичної наявності залишків необоротних активів та обігових коштів, балансова вартість яких, станом на 30 листопада 2012 року становила 20061 тис. грн. Проведення щорічної інвентаризації оформлено належним чином, але не дало аудитору можливості отримати належний рівень впевненості щодо наявності залишків активів та заборгованості станом на 30 листопада 2012 року в повному обсязі.

 

Умовно-позитивний висновок

 

На думку аудитора, за винятком впливу на фінансову звітність питання, про яке йдеться у параграфах «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанії з управління активами «АГРО Капітал», код ЄДРПОУ 37371617, станом на 31.12.2012 року, а також результат його діяльності за рік, що минув, на зазначену дату, складена в повному обсязі, інформація достовірно, та умовно-позитивно відображає фінансовий стан підприємства в усіх суттєвих аспектах, згідно з визначеною концептуальною основою, відповідає встановленим вимогам щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, принципам прийнятої облікової політики підприємства, стандартам бухгалтерського обліку.

 

 

 

Фізична особа-підприємець

Незалежний аудитор                                               _____________                        Г. І. Станкевич                                                                                                   

(Сертифікат  аудитора № 006569 від 23 квітня 2009 р.)

 

Частина 2
(розкриття інформації згідно вимог Положення 1528 від 19.12.2006р.;
вимог Рішення ДКЦПФР 1360 від 29.09.2011р.)

 

Повідомлення з питань аудиту

щодо повноти та достовірності фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АГРО Капітал»

станом на 31 грудня 2012 року, відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних стандартів бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності

 

Основні відомості про аудитора.

Незалежний аудитор – фізична особа – підприємець Станкевич Ганна Іванівна. Ідентифікаційний номер 3056017043;

Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця за номером 2 073 000 0000 012500 від 30 серпня 2007 року, видане Солом’янською районною у місті Києві державною адміністрацією;

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4294 від 02 липня 2009 року, рішенням Аудиторської палати України № 203/2 від 02 липня  2009 року, дійсне до 02 липня 2014 року;

Сертифікат аудитора № 006569, виданий відповідно до рішення Аудиторської палати України № 201/2 від 23 квітня 2009 року, чинний до 23 квітня 2014 року;

Свідоцтво ДКРРФПУ  серії А № 001731 від 09 липня 2010 року, розпорядженням ДКРРФПУ від 09 липня 2010 року за номером 561, чинне до 23 березня 2014 року;

Свідоцтво ДКЦПФР серії АБ № 000980, реєстраційний номер свідоцтва 1077, рішенням ДКЦПФР від 24 листопада 2009 року, чинне до 02 липня 2014 року;

Місцезнаходження: 03065, м. Київ, бул. Івана Лепсе, буд. 55, кв. 62.

Контактний телефон аудитора - 067 538 08 26; 044 408 55 16.

 

Перелік документів, наданих для аудиту

1. Реєстраційні документи Товариства.

2. Статутні документи Товариства.

3. Протоколи зборів засновників Товариства.

4. Накази.

5. Ліцензії ДКЦПФР.

6. Дані регістрів синтетичного та аналітичного обліку, первинні документи.

7. Фінансова звітність станом на 31.12.2012 року.

 

Основні відомості про Товариство станом на 31.12.2012 року

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АГРО Капітал», знаходиться за юридичною і фактичною адресою: 03050, м. Київ, вул. Предславинська, будинок 28, офіс 308. Код ЄДРПОУ 37371617.        

Засновником Товариства є «ТАСОРОКО ТРЕЙД ЛІМІТЕД», що знаходиться за адресою: 

м. Нікосія,1060,Боумпоулінас,1-3, кв/оф 34, Кіпр.

 

Первинний Статут ТОВ «КУА «АГРО Капітал» затверджено рішенням зборів учасників Товариства, протокол № 1 від 01.11.2010 р. та внесено Оболонською районною у м. Києві державною адміністрацією в Реєстр суб’єктів підприємницької діяльності 04.11.2010 року, реєстраційний номер 10691020000026769.

            Виписка з єдиного державного реєстру серії ААБ № 528229.

Внесені зміни та доповнення до установчих документів згідно зборів учасників ТОВ «КУА «АГРО-КАПІТАЛ» протокол №2 від 18.11.2010р., №3 від 23.11.2010р., №6 від 21.03.2011р.,  №8 від 21.06.2011р.  

Станом на 31.12.2012 року статутний фонд Товариства заявлений 20 000 тис. грн. і сплачено в грошовій формі в повній сумі.

Станом на 31.12.2012 року розмір частки у статутному капіталі Товариства належить учаснику ТАСОРОКО ТРЕЙД ЛІМІТЕД, м.Нікосія,1060,Боумпоулінас,1-3, кв/оф 34, Кіпр,  загальною вартістю 20 000 тис. грн.,  становить 100.0 % статутного капіталу Товариства.  

Товариство включено до державного реєстру фінансових установ, які надають послуги на ринку цінних паперів Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за №  1749  від  01.02.2011р. року.

Ліцензія серії АВ № 581499  видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на Професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів строком дії до 14.01.2016 року. 

Основним видом діяльності за КВЕД:

66.30     Управління фондами

Установчими документами не передбачені інші види діяльності.

Товариство оприлюднило свою річну фінансову звітність за 2011 р. у  Бюлетені «Цінні папери України» № 74 (3374) від 23 квітня 2012р.

Відповідальними за фінансово-господарську діяльність та достовірність фінансової звітності за період що перевірявся  були:

Директор

Снітко Елла Семенівна, призначена на посаду з 22.06.2011р. згідно Протоколу № 8 Загальних зборів Учасників від 21.06.2011р. по теперішній час.

Головний бухгалтер              

Шевченко Ольга Олександрівна, призначена на посаду 22.06.2011р., згідно наказу № 7/ос від 22.06.2011р. за сумісництвом по даний час.

 

Середньооблікова чисельність працюючих станом на час перевірки – 5 осіб.

 

Протягом періоду, що перевірявся, для  здійснення господарської діяльності Товариством відкрито слідуючі поточні рахунки в національної валюті:

·                       265080369101 в ПАТ КБ «Євробанк», у м. Києві, МФО 380355;

·                      26508011469701 в ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346;

·                     № 26508422512 в ПАТ «МАРФІН БАНК», МФО 328168.

 

Щодо окремих компонентів фінансової звітності повідомляю наступне:

 

РОЗДІЛ І

1.       НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

 

Необоротні активи Товариства станом на 31.12.2012 року складаються з:

- основні засоби в сумі 11 тис. грн.;

- інші фінансові інвестиції  в сумі 19983 тис. грн.

 

1.1 Розкриття інформації про основні засоби

 

Протягом періоду, що перевірявся, Товариство в своїй господарській діяльності використовувало основні засоби, які були оцінені достовірно та відповідно до критеріїв, визначених за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92.

            Амортизація основних засобів нараховувалась із застосуванням прямолінійного методу, що відповідає вимогам П(С)БО 7.

            Станом на 01.01.2012 року

Первісна вартість основних засобів Товариства складає 13 тис. грн.

Накопичена амортизація основних засобів – 0 тис. грн.

Залишкова (балансова) вартість – 13 тис. грн.

            Станом на 31.12.2012 року.

Первісна вартість основних засобів Товариства складає 16 тис. грн.

Накопичена амортизація основних засобів – 5тис. грн.

Залишкова (балансова) вартість – 11 тис. грн.

            Договором з аудитором не передбачено проведення інвентаризації, тому висновок про достовірність фінансової звітності надається умовно-позитивний.

 

1.2   Облік інвестицій

 

            Визнання, обік та оцінка фінансових інвестицій здійснювалась відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затвердженого  наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 року № 91.

Розмір довгострокових інших фінансових інвестицій станом на 01.01.2012 року складали 19759 тис. грн.; станом на 31.12.2012 року – 19983 тис. грн., що складаються з:
- Акції в сумі 330,0 тис. грн.;

- Інші фінансові інвестиції в сумі 19653,0 тис. грн., у вигляді інвестиційних сертифікатів.

 

            Метод оцінки в обліку по ціні придбання відповідає вимогам П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції».

 

            На думку аудитора, Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АГРО Капітал» справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах відобразило у звітності стан необоротних активів станом на 31.12.2012 року за їх видами, згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та прийнятою обліковою політикою та умовно-позитивно відповідає Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, вказаним вище. Всього  вартість необоротних активів згідно аналітичних даних, які співпадають з даними фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АГРО Капітал» станом на 01.01.2012 року складає 19772 тис. грн., та станом на 31.12.2012 року – 19994 тис. грн.

 

2.       ОБОРОТНІ АКТИВИ

 

2.1 Розкриття інформації про зобов’язання

 

            Облік розрахунків дебіторської заборгованості проводився у відповідності до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999р. № 237. За період, що перевірявся, резерву сумнівних боргів Товариство не створювало.

            Для обліку розрахунків з дебіторами та кредиторами використовувались балансові рахунки 63 «Розрахунки з постачальниками», 36 «Розрахунки з покупцями», 68 «Розрахунки за авансами одержаними», 37 «Розрахунки з різними дебіторами».

            Розмір дебіторської заборгованості станом на 01.01.2012 року склав 22 тис. грн., станом на 31.12.2012 року – 47 тис. грн. Стан дебіторської заборгованості, на кінець звітного періоду, наведено нижче:

- Чиста реалізаційна вартість – 38 тис. грн.;

- Інша поточна дебіторська заборгованість – 9 тис. грн.

            Простроченої заборгованості, яка підлягає списанню за рахунок прибутку Товариства немає.

            Під час вибіркової перевірки порядку визнання та обліку дебіторської заборгованості порушень не виявлено.

            На мою думку, розкриття інформації про дебіторську заборгованість відповідає встановленим нормативам та концепціям національних стандартів бухгалтерського обліку.

 

2.2   Розкриття інформації про грошові кошти

 

      Безготівкові розрахунки між Товариством та контрагентами здійснювалось через уповноважені банки, згідно з договорами на розрахунково-касове обслуговування, шляхом перерахування коштів з рахунку платника на рахунок одержувача коштів. Розрахунки між Товариством та контрагентами здійснювались грошовими коштами на підставі укладених договорів. Кошти з рахунку списувались  за дорученням розпорядника коштів на підставі виставлених рахунків. Суми коштів, що зараховані або списані з розрахункового рахунку, відповідно, відображені в оборотній відомості та фінансовій звітності. Залишки коштів на розрахункових рахунках згідно виписок банків відповідають залишкам, відображеним в обліку по рахунках 31 «Рахунки в банках».

            На основному поточному рахунку Товариства в банку в національній валюті на 01.01.2012року обліковувалась 26 тис. грн., на 31.12.2012 року – 20 тис. грн.

 

Аудитор підтверджує стан поточного рахунку з відображенням в фінансовій звітності.

 

На думку аудитора, Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АГРО Капітал» справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах відобразило у звітності стан оборотних активів станом на 31.12.2012 року за їх видами, згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та прийнятою обліковою політикою та умовно-позитивно відповідає Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, вказаним вище. Всього  вартість оборотних активів згідно аналітичних даних, які співпадають з даними фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АГРО Капітал» станом на 01.01.2012 року складає 48 тис. грн., та станом на 31.12.2012 року – 67 тис. грн.

 

3.       ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

 

Витрати майбутніх періодів Товариства станом на 01.01.2012 року та станом на 31.12.2012 року склали 0 тис. грн. Відображення яких в балансі відповідає зазначеному на рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів» бухгалтерському обліку, підтверджу.

 

 

ВИСНОВОК


На думку аудитора, інформація за видами активів, яка представлена в балансі Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АГРО Капітал» станом на 31.12.2012року, підготовлена на концептуальній основі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні, справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає фактичну класифікацію активів Товариства за їх видами, згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та прийнятою обліковою політикою та умовно-позитивно відповідає встановленим вимогам чинного законодавства та нормативним актам України.

 

РОЗДІЛ ІІ

 

Висловлення думки щодо розкриття інформації про власний капітал відповідно до встановлених нормативів, зокрема Національних стандартів бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

1. Власний капітал Товариства станом на 31.12.2012 року складений з:

§  Статутного капіталу в сумі 20000 тис. грн.;

§  Резервного капіталу в сумі 3 тис. грн.;

§  Нерозподіленого прибутку в сумі 58 тис. грн.

Вартість власного капіталу Товариства станом на 01.01.2012 року складає 19820 тис. грн.; станом на 31.12.2012 року – 20061 тис. грн.

Збільшення власного капіталу в поточному році відбулось за рахунок прибутку в сумі 241 тис. грн.

 

2. Розкриття інформації про статутний капітал.

 

На мою думку величина та порядок формування статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Агро Капітал» відповідає вимогам Законів України «Про господарські товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)». Станом на 31 грудня 2012 року заявлений в статутних документах Товариства статутний капітал в розмірі 20 000 000 (двадцяти мільйонів) грн. 00 коп. внесено учасниками Товариства в порядку, передбаченому статутом, повністю, грошовими коштами, в сумі 20 000 000 (двадцяти мільйонів) грн. 00 коп.

Відповідно до статуту Товариства (Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Агро Капітал» в новій редакцій, затверджений загальними зборами учасників 21 червня 2011 року (протокол № 8 від 21.06.2011 року), державна реєстрація змін до установчих документів проведена 25.06.2011 року за № 10691050402026769 величина статутного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2011 року складає 20 000 000 (двадцяти мільйонів) грн. 00 коп. статутний капітал розділено між учасниками Товариства на наступні частки:

Найменування учасника

Частка в статутному капіталі (%)

Частка в статутному капіталі (грн.)

ТАСОРОКО ТРЕЙД ЛІМІТЕД

100

20 000 000,00

Згідно вимог Статуту Товариства вкладами учасників Товариства до статутного капіталу можуть бути виключно грошові кошти.

Для формування статутного капіталу Товариством використовувалися банківські рахунки Товариства, відкриті в наступних банківських установах:

Установа банку

МФО

№ рахунку

Вид рахунку

ПАТ КБ «Євробанк»

380355

265080369101

Тимчасовий, для формування статутного капіталу, з 04 листопада 2010 року – поточний

ПАТ «Альфа-Банк»

 м. Київ

300346

26508011469701

Поточний

 

Статутний капітал був сформований наступним чином:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Агро Капітал» створено відповідно до рішення учасників Товариства від 01 листопада 2010 року (протокол « 1 від 01.11.2010 року). Відповідно до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Агро Капітал» (державна реєстрація установчих документів  Товариства проведена 04.11.2010 року за № 10691020000026769) для забезпечення діяльності Товариства, за рахунок вкладів учасників створений статутний капітал Товариства у розмірі 1 000 (Одна тисяча) грн. 00 коп. Статутний капітал було розділено між учасниками Товариства на такі частки:

Найменування учасника

Частка в статутному капіталі (%)

Частка в статутному капіталі (грн.)

Громадянин України Іванців Роман Михайлович

100,00

1 000,00

Громадянин України Іванців Роман Михайлович вніс до статутного капіталу Товариства грошові кошти в сумі 1 000 (Одна тисяча) грн. 00 коп. Відповідно до виписок за банківським рахунком Товариства, фактична сплата здійснена:

1.      03 листопада 2010 року платіжним дорученням № 1 в розмірі 1 000 (Одна тисяча) грн. 00 коп. на рахунок для формування статутного капіталу Товариства № 26508036101, що підтверджується випискою ПАТ КБ «Євробанк» по рахунку № 265080369101 від 03 листопада 2010 року  та довідкою ПАТ КБ «Євробанк» від 03 листопада 2010 року за № 01-12,3/3027. В бухгалтерському обліку зроблено відповідний запис на суму 1 000,00 грн. по рахункам: Дебет рах. № 311 «Поточні рахунки в національній валюті» - Кредит рах. № 46 «Неоплачений капітал» як внесок до статутного капіталу.

Внаслідок угоди продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Агро Капітал», укладеної між громадянином України Іванцівим Романом Михайловичем та Товариством з обмеженою відповідальністю «АРТФІНАНС» (код ЄДРПОУ 35961545, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 40 літ. А, кім. 28), змінився склад учасників Товариства – корпоративні права на частину статутного фонду Товариства у розмірі 50,00 % статутного фонду, що належали громадянину України Іванціву Роману Михайловичу передані (відступлені) Товариству з обмеженою відповідальністю «АРТФІНАНС». В зв’язку зі зміною складу учасників Товариства, рішенням учасників Товариства від 18 листопада 2010 року (протокол № 2 від 18.11.2010 року) затверджено статут в новій редакції. Державна реєстрація змін до установчих документів проведена 22.11.2010 року за № 10691050001026769, величина статутного капіталу Товариства відповідно до статуту Товариства в новій редакції складає 1 000 (Одну тисячу) грн. 00 коп. Статутний капітал розділено між учасниками Товариства на наступні частки:

Найменування учасника

Частка в статутному капіталі (%)

Частка в статутному капіталі (грн.)

Товариство з обмеженою відповідальністю «АРТФІНАНС»

50,00

500,00

Громадянин України Іванців Роман Михайлович

50,00

500,00

 

В бухгалтерському обліку зроблено відповідний запис на суму 500,00 грн. по рахункам. Дебет рах. № 40 «Статутний капітал» «Іванців Роман Михайлович» - Кредит рах. № 40 «Статутний капітал» «ТОВ «АРТФІНАНС» для відображення зміни складу учасників

Рішенням учасників Товариства від 23 листопада 2010 року (протокол № 3 від 23.11.2011 року) затверджено Статут Товариства в новій редакції та прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства. Державна реєстрація змін до установчих документів проведена 24.11.2010 року за № 10691050002026769, величина статутного капіталу Товариства відповідно до статуту Товариства в новій редакції складає 20 000 000 (двадцять мільйонів)  грн. 00 коп. Статутний капітал розділено між учасниками Товариства на наступні частки:

Найменування учасника

Частка в статутному капіталі (%)

Частка в статутному капіталі (грн.)

Товариство з обмеженою відповідальністю «АРТФІНАНС»

99,9975

19 999 500,00

Громадянин України Іванців Роман Михайлович

0,0025

500,00

 

Товариством з обмеженою відповідальністю «АРТФІНАНС» на збільшення статутного капіталу Товариства були внесені грошові кошти в сумі 19 999 000 (Дев’ятнадцять мільйонів дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч) грн. 00 коп. Відповідно до виписок за банківським рахунком Товариства, фактична сплата здійснена:

1.       24 листопада 2010 року платіжним дорученням № 585 на суму 19 999 000 (Дев’ятнадцять мільйонів дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч) грн. 00 коп. на рахунок Товариства № 26508011469701, що підтверджується випискою ПАТ «Альфа-Банк» м. Київ по особовому рахунку № 26508011469701 від 24 листопада 2010 року. В бухгалтерському обліку зроблено відповідний запис на суму 19 999 000,00 грн. по рахункам: Дебет рах. № 311 «Поточні рахунки в національній валюті» - Кредит рах. № 46 «Неоплачений капітал» як внесок до статутного капіталу.

Таким чином всього учасниками Товариства до статутного капіталу внесені грошові кошти в розмірі 20 000 000 (двадцять мільйонів)  грн. 00 коп.:

Товариством з обмеженою відповідальністю «АРТФІНАНС» грошові кошти в сумі у 19 999 000 (Дев’ятнадцять мільйонів дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч) грн. 00 коп. Відповідно до виписок за банківським рахунком Товариства, фактична сплата здійснена:

1.      24 листопада 2010 року платіжним дорученням № 585 на суму 19 999 000 (Дев’ятнадцять мільйонів дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч) грн. 00 коп. на рахунок Товариства № 26508011469701, що підтверджується випискою ПАТ «Альфа-Банк» м. Київ по особовому рахунку № 26508011469701 від 24 листопада 2010 року.

Громадянином України Іванцівим Романом Михайловичем грошові кошти в сумі 1 000 (Одна тисяча) грн. 00 коп. Відповідно до виписок за банківським рахунком Товариства, фактична сплата здійснена:

1.      03 листопада 2010 року платіжним дорученням № 1 в розмірі 1 000 (Одна тисяча) грн. 00 коп. на рахунок для формування статутного капіталу Товариства № 26508036101, що підтверджується випискою ПАТ КБ «Євробанк» по рахунку № 265080369101 від 03 листопада 2010 року  та довідкою ПАТ КБ «Євробанк» від 03 листопада 2010 року за № 01-12,3/3027.

Внаслідок угоди продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Агро Капітал», укладеної між Товариством з обмеженою відповідальністю «АРТФІНАНС» (код ЄДРПОУ 35961545, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 40 літ. А, кім. 28) та Компанією «ТАСОРОКО ТРЕЙД ЛІМІТЕД» (адреса:): Лімасол, Кіпр, 1 Апріліу, 47 Деметріу Білдінг2, 1-й поверх, офіс 12 П.С,3117), змінився склад учасників Товариства – корпоративні права на частину статутного фонду Товариства у розмірі 99,9975 % статутного фонду, що належали Товариству з обмеженою відповідальністю «АРТФІНАНС» передані (відступлені) Компанії «ТАСОРОКО ТРЕЙД ЛІМІТЕД». В зв’язку зі зміною складу учасників Товариства, рішенням учасників Товариства від 21 березня 2011 року (протокол № 6 від 22.03.2011 року) затверджено статут в новій редакції. Державна реєстрація змін до установчих документів проведена 23.03.2011 року за № 10691050003026769, величина статутного капіталу Товариства відповідно до статуту Товариства в новій редакції складає

20 000 000 (двадцять мільйонів)  грн. 00 коп. Статутний капітал розділено між учасниками Товариства на наступні частки:

Найменування учасника

Частка в статутному капіталі (%)

Частка в статутному капіталі (грн.)

Компанія «ТАСОРОКО ТРЕЙД ЛІМІТЕД»

99,9975

19 999 500,00

Громадянин України Іванців Роман Михайлович

0,0025

500,00

В бухгалтерському обліку зроблено відповідний запис на суму 19 999 500,00 грн. по рахункам. Дебет рах. № 40 «Статутний капітал» «ТОВ «АРТФІНАНС» - Кредит рах. № 40 «Статутний капітал» «Компанія «ТАСОРОКО ТРЕЙД ЛІМІТЕД» для відображення зміни складу учасників.

Внаслідок угоди продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю Компанією «ТАСОРОКО ТРЕЙД ЛІМІТЕД» (адреса:): Лімасол, Кіпр, 1 Апріліу, 47 Деметріу Білдінг2, 1-й поверх, офіс 12 П.С,3117) та громадянина України Іванців Роман Михайлович, змінився склад учасників Товариства – корпоративні права на частину статутного фонду Товариства у розмірі 0,0025 % статутного фонду, що належали громадянину України Іванців Роман Михайлович передані (відступлені) Компанії «ТАСОРОКО ТРЕЙД ЛІМІТЕД». В зв’язку зі зміною складу учасників Товариства, рішенням учасників Товариства від 21 червня 2011 року (протокол № 8 від 21.06.2011 року) затверджено статут в новій редакції. Державна реєстрація змін до установчих документів проведена 25.06.2011 року за № 10691050004026769, величина статутного капіталу Товариства відповідно до статуту Товариства в новій редакції складає 20 000 000 (двадцять мільйонів)  грн. 00 коп. Статутний капітал розділено між учасниками Товариства на наступні частки:

Найменування учасника

Частка в статутному капіталі (%)

Частка в статутному капіталі (грн.)

Компанія «ТАСОРОКО ТРЕЙД ЛІМІТЕД»

100

20 000 000,00

В бухгалтерському обліку зроблено відповідний запис на суму 500,00 грн. по рахункам. Дебет рах. № 40 «Статутний капітал» «Іванців Роман Михайлович» - Кредит рах. № 40 «Статутний капітал» «Компанія «ТАСОРОКО ТРЕЙД ЛІМІТЕД» для відображення зміни складу учасників.

Таким чином, надані документи підтверджують, що статутний капітал Товариства сформовано грошовими коштами в повному обсязі. Товариством виконані вимоги ст. 29 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» ст. 39 Закону України «Про недержане пенсійне забезпечення», п.3 глави 1 розділу ІІ «Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)» (рішення ДКЦПФР від 26 травня 2006 р. № 341).

 

За результатами перевірки при формуванні статутного капіталу засновниками Товариства цілком вірно, своєчасно та повністю внесено на поточний рахунок грошовими коштами сума затвердженого статутного капіталу вартістю 20000000,00 грн. (Двадцять мільйонів гривень 00 копійок). 

Заборгованості засновників станом на 31.12.2012 року по внескам до статутного капіталу немає.

Аудитор підтверджує, що вклади учасників, фактично внесені до статутного фонду Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АГРО Капітал» грошовими коштами, складають 20000000,00 грн.

Товариством передбачено створення Резервного капіталу у розмірі не менше 25% Статутного капіталу. Резервний капітал повинен створюватись за рахунок щорічних відрахувань у розмірі не менше 5% від чистого прибутку Товариства. Розмір відрахувань до резервного фонду в 2012 році фактично склав 3 тис. грн.

 

3. Розкриття інформації щодо фінансових результатів.

            Облік непокритого збитку правдиво і неупереджено відображає стан справ щодо розміру фінансового результату діяльності Товариства в періоді, що перевірявся. Дані окремих форм фінансової звітності Товариства відповідають одні одним та даним бухгалтерського обліку.

            За результатами роботи 2012 року підприємство має прибуток у сумі 241 тис. грн.

 

ВИСНОВОК


На думку аудитора, інформація про власний капітал та фінансові результати, яка представлена в балансі Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АГРО Капітал» станом на 31.12.2012 року, підготовлена на концептуальній основі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні, справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає фактичний стан формування фінансових результатів та власного капіталу Товариства, згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та прийнятою обліковою політикою і відповідає встановленим вимогам чинного законодавства та нормативним актам України, за виключенням незначних зауважень, перелічених вище.

 

4.       Висловлення думки щодо розкриття інформації про зобов’язання.

 

Визнання, облік та оцінка зобов’язань здійснювались відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000р. № 20.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2012 року складає 0 тис. грн. Розмір кредиторської заборгованості станом на 31.12.2012 року складає 0 тис. грн.

Під час вибіркової перевірки порядку визнання та обліку кредиторської заборгованості порушень не виявлено. Простроченої заборгованості немає.

 

ВИСНОВОК


На думку аудитора, інформація про зобов’язання, яка представлена в балансі Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АГРО Капітал» станом на 31.12.2012 року, підготовлена на концептуальній основі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фактичний стан формування зобов’язань Товариства, згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та прийнятою обліковою політикою і відповідає встановленим вимогам чинного законодавства та нормативним актам України.

 

5.       Розкриття інформації щодо доходів майбутніх періодів.

 

Доходи майбутніх періодів Товариства станом на початок і кінець 2012 року склали 0 тис. грн., відображення яких в балансі відповідає зазначеному на рахунку 69 «Доходи майбутніх періодів» бухгалтерському обліку.

 

На думку аудитора, в фінансовій звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АГРО Капітал» справедливо і достовірно в усіх суттєвих аспектах відображено суму доходів майбутніх періодів станом на 31.12.2012 року відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 року № 290.

 

6.       Розкриття інформації про кредити банків.

 

Довгострокових кредитів у банківських установах та заборгованості по ним Товариство  не має.

 

РОЗДІЛ ІІІ

 

Наявність та незмінність облікової політики

 

Товариством наданий Наказ № 1/БО від 01.07.2011 року «Про облікову політику підприємства», в якому відображено всі суттєві питання ведення бухгалтерського обліку згідно з діючими вимогами щодо його створення та організації.

Підтверджую, що принципи облікової політики при веденні бухгалтерського обліку Товариства застосовувались в основному вірно та не змінювались протягом періоду, що перевірявся.

 

РОЗДІЛ ІV

 

Висловлення думки щодо відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства

 

Аудитором було здійснено розрахунок вартості чистих активів Товариства. Для проведення розрахунку чистих активів використано баланс Товариства станом на 31.12.2012 року, а саме:

Ø  Активи:

Розділ І активу балансу в сумі 19994 тис. грн.;

Розділ ІІ активу балансу в сумі 67 тис. грн.;

Розділ ІІІ активу балансу в сумі 0 тис. грн.

            Всього активів – 20061 тис. грн.

Ø  Зобов’язання:

Розділ ІV пасиву балансу в сумі 0 тис. грн.

Розділ V пасиву балансу в сумі 0 тис. грн.

 

Розрахунок чистих активів: Активи – Зобов’язання = 20061 – 0 = 20061 тис. грн.

 

Вартість чистих активів станом на 31.12.2012 року, згідно даних балансу складає 20061 тис. грн.

Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2012 року складає 20000 тис. грн.

 

 

ВИСНОВОК

 

Вартість чистих активів Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АГРО Капітал» станом на 31.12.2012 року складає 20061 тис. грн., що перевищує вартість статутного капіталу та відповідає вимогам п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України.

 

РОЗДІЛ V

 

Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року, та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною 1 статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок в Україні»

 

Дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента протягом звітного року, не траплялись.

 

РОЗДІЛ VІ

 

Розкриття інформації про забезпечення випуску цінних паперів

Розпорядженням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 0021-СІ від 27 березня 2012 року було постановлено:

1. Визнати звіт про результати розміщення цінних паперів закритого не диверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Аграрні інвестиції» (код за ЄДРІСІ 2331688) ТОВ «Компанія з управління активами «Агро Капітал» таким, що відповідає вимогам пункту 4 розділу V Положення про порядок розміщення, обігу та випуску цінних паперів інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.01.2003р. № 3; зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2003р. за № 92/7413 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.08.2009р. № 940) (далі – Положення).

2. Визнати закритий не диверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Аграрні інвестиції» (код за ЄДРІСІ 2331688) ТОВ «Компанія з управління активами «Агро Капітал» таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів інститутів спільного інвестування.

 

РОЗДІЛ VІІ

 

Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною 1 статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок в Україні»

Дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента протягом звітного року, не траплялись.

 

РОЗДІЛ VІІІ

 

Розкриття інформації про дотримання вимог ліквідності професійних учасників фондового ринку, для яких ці показники визначені Комісією.

Аудитором було здійснено аналіз показників фінансового стану Товариства. Для проведення аналізу використано фінансову звітність у складі:

·         Баланс станом на 31 грудня 2012 року;

·         Звіт про фінансові результати за 2012 рік;

Для оцінки використані показники, що наведені у таблиці:

 

№ п/п

Найменування показників

Станом на 01.01.12 р.

Станом на

01.01.13 р.

1

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (норма: 0,25-0,5)

(ф.1(р.220+р.230+р.240)/ф.1 р. 620)

0

0

 

2

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) (норма: 1,0 – 2,0)   

(ф.1 р. 260/ ф.1 р. 620)

 

0

 

0

3

Чистий обіговий капітал, тис. грн.
(ф.1 р. 260 – ф.1 р. 620)

48

67

4

Коефіцієнт фінансової стійкості (незалежності чи автономії) (норма: 0,25-0,5) (ф.1 р. 380/ф.1 р. 640)

 

1

 

1

5

Коефіцієнт співвідношення власних і залучених коштів
(ф.1 р. 480 + ф.1 р.500)/ф.1 р. 380

0

0

6

Чисті активи, тис. грн.

19820

20061

 

ВИСНОВОК

На думку аудитора Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АГРО Капітал» має задовільний фінансовий стан.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВОК

 

Класифікація та оцінка активів Товариства відповідають вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. Розмір зобов’язань у фінансовій звітності відповідає реальності. Структура та призначення власного капіталу визначені підприємством об’єктивно та адекватно. Облік правдиво та неупереджено відображає стан справ щодо розміру фінансового результату діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АГРО Капітал» станом на 31.12.2012 року. Дані окремих форм фінансової звітності Товариства відповідають одна одній та даним бухгалтерського обліку.

 

Підтверджую, що фінансова (бухгалтерська) звітність, а саме: Баланс станом на 31 грудня 2012 року, Звіт про фінансові результати за 2012 рік, в усіх суттєвих аспектах, достовірно та повністю відображають фінансову інформацію про Товариство станом на 31.12.2012 року до визначеної концептуальної основи фінансової звітності та умовно-позитивно відповідає вимогам чинного законодавства щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні та принципами облікової політики Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АГРО Капітал».

Фінансову звітність, складену Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АГРО Капітал» станом на 31.12.2012 року підтверджую.

 

 

Фізична особа-підприємець

Незалежний аудитор                                               _____________                        Г. І. Станкевич                                                                                                   

(Сертифікат  аудитора № 006569 від 23 квітня 2009 р.)

 

З висновком ознайомлена:

Директор
ТОВ «КУА «АГРО Капітал»                         _____________                        Е. С. Снітко

 

Головний бухгалтер                                            _____________                            О. А. Шевченко