Аудиторський висновок

 

(звіт незалежного аудитора)

 

щодо річної фінансової звітності

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Компанія з управління активами «Агро Капітал»


станом на 31 грудня  2013 року


 

 

 

 

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Керівництву ТОВ  «КУА «Агро Капітал» 

                                                                                     Адреса:  Україна, 03150, м. Київ, вул. Предславинська,

                                                                                     буд. 28, офіс 308.

усім іншим зацікавленим особам та користувачам звітів

 

 

Цей аудиторський звіт, який складається з:

1)      Загальних відомостей про компанію з управління активами;

2)      Аудиторського звіту;

3)      Висновку щодо вимог рішення НКЦПФР від 11.06.2013 N 991;

4)      Фінансових звітів за 12 місяців 2013,  які додаються,

 

підготовлено у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 706, 720 у зв’язку з наданням Товариством з обмеженою відповідальністю  «Компанія з управління активами «Агро Капітал» (далі – ТОВ  «КУА «Агро Капітал», Товариство, Компанія) регулярної звітної інформації професійного учасника фондового ринку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 

1. Звіт щодо фінансової звітності

 

Загальні відомості про Компанію

 

Повна назва:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами

«Агро Капітал»

Код ЄДПОУ

 37371617

Реєстраційні дані

Дата та номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР -  04.11.2010 р.     № 1 069 102 0000 026769

Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)

Серія АВ  № 581499, дата  видачі ліцензії

 27.07.2011 р.

строк дії ліцензії:  14.01.2011 р. - 14.01.2016 р.

Види діяльності  за КВЕД-2010

66.30 Управління фондами;

64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові субєкти;

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та

 пенсійного забезпечення.

Перелік інституційних інвесторів, активи яких перебувають в управлінні КУА

Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Аграрні інвестиції»

Місцезнаходження

Україна, 03150, м. Київ, вул. Предславинська,

буд. 28, офіс 308.

Директор Товариства 

Снітко Елла Семенівна

 

 

Вступ

Ми провели аудиторську перевірку фінансових звітів Товариства з обмеженою відповідальністю  «Компанія з управління активами «Агро Капітал», що включають Баланс станом на 31 грудня 2013 року, Звіт про  фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2013 року, Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік,  Звіт про власний капітал за 2013 рік та Примітки до них, з метою висловлення думки про те, чи відображає зазначена фінансова звітність фінансовий стан  Компанії, а також результати його діяльності у всіх  суттєвих аспектах у відповідності до Національних  положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог нормативно-правових актів регулюючого органу.

 

Відповідальність управлінського персоналу

 

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та подання цих фінансових звітів у відповідності до концептуальної основи для складання фінансових  звітів -  Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.  

 

Відповідальність аудитора та  обсяг аудиторської перевірки

 

Зобов’язанням аудиторів є висловлення думки щодо зазначених вище форм фінансової звітності за 2013 рік, виходячи з результатів аудиту.

Аудиторська перевірка проведена у відповідності до:

- Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг;

- Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті Аудиторською палатою України (протокол засідання №122/2 від 18.04.2003р.) в якості Національних стандартів аудиту та підлягають обов’язковому застосуванню суб’єктами аудиторської діяльності до фінансової звітності з 2003 р.;

- Закону України «Про аудиторську діяльність» № 3125-XII від 22.04.1993 р. зі змінами та доповненнями, в редакції Закону №140-V від 14.09.2006 р.;

- Цивільного Кодексу України (стаття 162);

- Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 р. (стаття 40);

- Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (стаття 7, пункт13, стаття 8);

- Закону України «Про господарські товариства»; 

- Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами, Затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
11.06.2013 N 991
;

- «Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до  Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку», затвердженого рішенням ДКЦПФР №1528 від 19.12.2006р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.01.2008р. № 53/13320;

- Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 23.07.2013 N 1281   Зареєстровано  в Міністерстві юстиції України  12 вересня 2013 р. за N 1576/2410.

 

Міжнародні стандарти аудиту зобов’язують нас планувати та проводити перевірку таким чином, щоб забезпечити достатню впевненість у відношенні того, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачав перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації у фінансовій звітності. Вибір процедур, що проводяться під час аудиту, залежить від професійного судження аудитора, в тому числі щодо оцінки ризиків наявності суттєвих викривлень у фінансовій звітності, зумовлених шахрайством або помилками. Здійснюючи ці оцінки ризику, аудитор виходить з його розуміння системи внутрішнього контролю, необхідної для підготовки та справедливого подання інформації у фінансовій звітності, що перевіряється, та на підставі цього розробляє аудиторські процедури, необхідні для проведення аудиту та складання аудиторського висновку щодо цієї фінансової звітності, але не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Товариства.

Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансової звітності та відповідності використаної облікової політики.

Аудитор не несе відповідальності за достовірність фінансової звітності після дати підписання аудиторського висновку. Після цього підписання і до офіційного оприлюднення фінансової звітності підприємства, відповідальність за інформування про подальші події, які впливають на достовірність звітності, повністю лежить на керівництві товариства.

Аудит передбачав вибіркову перевірку документації, яка підтверджує суми і показники фінансової звітності станом на 31.12.2013 р. Шляхом тестування аудиторами перевірена інформація, що підтверджує цифровий матеріал, покладений в основу складання звітності.

Для здійснення аудиту використовувались засновницькі документи, ліцензії і дозволи на відповідну діяльність, бухгалтерські регістри синтетичного і аналітичного обліку, первинні документи, баланс станом на 31.12.2013 р., звіт про фінансові результати. Під час перевірки були розглянуті бухгалтерські принципи оцінки статей балансу.

Інформація, що міститься у цих звітах, базується на даних бухгалтерського обліку, звітності та документах ТОВ «КУА «Агро Капітал», що були надані аудиторам керівником та працівниками компанії, яка вважається надійною і достовірною.

Ми вважаємо, що отримали достатні і відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

 

Висновок:

На нашу думку, фінансові звіти Товариства з обмеженою відповідальністю  «Компанія з управління активами «Агро Капітал» станом на 31 грудня 2013 року у всіх  суттєвих аспектах складені у відповідності до застосованої концептуальної основи – вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку,  які чинні в Україні на дату балансу та прийнятої облікової політики.

 

18.02.2014 року

Директор, к.т.н.

Сертифікат аудитора серії А

№ 005220 виданий 30.05.02 р., чинний до 30.05.17 р.                                                        Л.В.Недужко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Звіт про інші правові та регуляторні вимоги

 

Цей розділ Аудиторського звіту складено нами у відповідності до Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами, затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 11.06.2013  N 991 та «Положення  щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку» від 19.12.2006 р. №1528.

 

1. Активи

 

1.1.Основні засоби

 

Надходження, оцінка та визнання основних засобів, їх аналітичний та синтетичний облік відповідають критеріям  П(С)БО № 7 «Основні засоби». При відображенні в обліку руху основних засобів порушень не визначено. Вибуття, ремонти та модернізація основних засобів відображені  відповідно до П(С)БО № 7. Переоцінка цих активів не проводилась.

Визначення зносу основних засобів відповідає критеріям  П(С)БО №7 «Основні засоби» та обраній підприємством обліковій політиці. Визначені методи не змінювалися протягом 2013 р.

Вартість основних засобів на дату балансу складає:

-          первісна вартість - 25 тис.грн;

-          знос - 11 тис. грн.;

-          залишкова вартість - 14 тис.грн.

 

1.2.Фінансові інвестиції

 

Визнання фінансових інвестицій, визначення їх первісної вартості та подальша оцінка здійснюються відповідно до П(С)БО № 12 «Фінансові інвестиції» - за ціною придбання. Фінансові інвестиції на дату балансу відображаються за собівартістю.

Станом на 31.12.2013 р. вартість довгострокових фінансових інвестицій (акції) складає  19 951 тис.грн

 

1.3.Статті дебіторської заборгованості та  коштів

 

Визнання, облік та оцінка дебіторської заборгованості відповідають П(С)БО №10 «Дебіторська заборгованість». Структура дебіторської заборгованості на 31.12.2013 р. включає в себе дебіторську заборгованість

-          за товари, роботи, послуги – 30 тис. грн.;

-          іншу поточну дебіторську заборгованість – 9 тис.грн.

Операції по розрахунковому рахунку здійснюються з дотриманням вимог «Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» затвердженої Постановою Правління Національного банку  України № 22 від 21.01.2004 р. Ведення касових операцій здійснюється у відповідності до вимог “Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні” затвердженого Постановою Правління НБУ № 637 від 15.12.2004 р. із змінами та доповненнями.

Грошові кошти  станом на 31.12.2013 р. складають 2 тис.грн.

 

Аудит підтвердив повноту та достовірність розкритої у балансі на 31.12.2013р. інформації про активи компанії, їх розмір, вартість та класифікацію.

 

 

2. Зобов`язання

Визнання, облік та оцінка кредиторської заборгованості відповідають П(С)БО № 11 «Зобов’язання». Довгострокової заборгованості немає. Станом на 31.12.2013 р. поточна кредиторська заборгованість  також відсутня.

 

3. Власний капітал

 

3.1. Статутний капітал

 

Станом на 31.12.2013 року, Статутний капітал Товариства сплачено, зареєстровано та відповідним чином внесено в бухгалтерський облік.

Відповідно до Статуту товариства, який  було затверджено загальними зборами учасників 21 червня 2011 року (Протокол № 8 загальних зборів учасників від 21.06.2011 року,  державна реєстрація змін до установчих документів проведена 25.06.2011 року за № 10691050402026769),  величина статутного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2013 року складає 20 000 000 (двадцять мільйонів) грн. 00 коп. Статутний капітал розподілено між учасниками Товариства на наступні частки:

 

Найменування учасника

Частка в статутному капіталі (%)

Частка в статутному капіталі (грн.)

ТАСОРОКО ТРЕЙД ЛІМІТЕД

100

20 000 000,00

 

Єдиний учасник  Товариства -  Компанія «ТАСОРОКО ТРЕЙД ЛІМІТЕД», що є юридичною особою за законодавством республіки Кіпр, її частка у розмірі 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень становить 100 відсотків статутного капіталу та 100 відсотків голосів.

Сплату статутного капіталу станом на 01 січня 2011 р підтверджено аудиторським висновком АФ  «АЙСТРА»  (Свідоцтво аудиторської палати України № 2947, видане згідно рішення № 111 від 27. 07.2002 р.) .

Статутний капітал був сформований наступним чином:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Агро Капітал» створено відповідно до рішення учасників Товариства від 01 листопада 2010 року (протокол №1 від 01.11.2010 року). Відповідно до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Агро Капітал» (державна реєстрація установчих документів  Товариства проведена 04.11.2010 року за № 10691020000026769) для забезпечення діяльності Товариства, за рахунок вкладів учасників створений статутний капітал Товариства у розмірі 1 000 (Одна тисяча) грн. 00 коп. Статутний капітал було розділено між учасниками Товариства на такі частки:

 

Найменування учасника

Частка в статутному капіталі (%)

Частка в статутному капіталі (грн.)

Громадянин України Іванців Роман Михайлович

100,00

1 000,00

 

Громадянин України Іванців Роман Михайлович вніс до статутного капіталу Товариства грошові кошти в сумі 1 000 (Одна тисяча) грн. 00 коп. Відповідно до виписок за банківським рахунком Товариства, фактична сплата здійснена:

  1. 03 листопада 2010 року платіжним дорученням № 1 в розмірі 1 000 (Одна тисяча) грн. 00 коп. на рахунок для формування статутного капіталу Товариства № 26508036101, що підтверджується випискою ПАТ КБ «Євробанк» по рахунку № 265080369101 від 03 листопада 2010 року  та довідкою ПАТ КБ «Євробанк» від 03 листопада 2010 року за № 01-12,3/3027. В бухгалтерському обліку зроблено відповідний запис на суму 1 000,00 грн. по рахункам: Дебет рах. № 311 «Поточні рахунки в національній валюті» - Кредит рах. № 46 «Неоплачений капітал» як внесок до статутного капіталу.

Внаслідок угоди продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Агро Капітал», укладеної між громадянином України Іванцівим Романом Михайловичем та Товариством з обмеженою відповідальністю «АРТФІНАНС» (код ЄДРПОУ 35961545, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 40 літ. А, кім. 28), змінився склад учасників Товариства – корпоративні права на частину статутного фонду Товариства у розмірі 50,00 % статутного фонду, що належали громадянину України Іванціву Роману Михайловичу передані (відступлені) Товариству з обмеженою відповідальністю «АРТФІНАНС». В зв’язку зі зміною складу учасників Товариства, рішенням учасників Товариства від 18 листопада 2010 року (протокол № 2 від 18.11.2010 року) затверджено статут в новій редакції. Державна реєстрація змін до установчих документів проведена 22.11.2010 року за № 10691050001026769, величина статутного капіталу Товариства відповідно до статуту Товариства в новій редакції складає 1 000 (Одну тисячу) грн. 00 коп. Статутний капітал розділено між учасниками Товариства на наступні частки:

 

Найменування учасника

Частка в статутному капіталі (%)

Частка в статутному капіталі (грн.)

Товариство з обмеженою відповідальністю «АРТФІНАНС»

50,00

500,00

Громадянин України Іванців Роман Михайлович

50,00

500,00

 

В бухгалтерському обліку зроблено відповідний запис на суму 500,00 грн. по рахункам. Дебет рах. № 40 «Статутний капітал» «Іванців Роман Михайлович» - Кредит рах. № 40 «Статутний капітал» «ТОВ «АРТФІНАНС» для відображення зміни складу учасників

Рішенням учасників Товариства від 23 листопада 2010 року (протокол № 3 від 23.11.2011 року) затверджено Статут Товариства в новій редакції та прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства. Державна реєстрація змін до установчих документів проведена 24.11.2010 року за № 10691050002026769, величина статутного капіталу Товариства відповідно до статуту Товариства в новій редакції складає 20 000 000 (двадцять мільйонів)  грн. 00 коп. Статутний капітал розділено між учасниками Товариства на наступні частки:

 

Найменування учасника

Частка в статутному капіталі (%)

Частка в статутному капіталі (грн.)

Товариство з обмеженою відповідальністю «АРТФІНАНС»

99,9975

19 999 500,00

Громадянин України Іванців Роман Михайлович

   0,0025

            500,00

 

Товариством з обмеженою відповідальністю «АРТФІНАНС» на збільшення статутного капіталу Товариства були внесені грошові кошти в сумі 19 999 000 (Дев’ятнадцять мільйонів дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч) грн. 00 коп. Відповідно до виписок за банківським рахунком Товариства, фактична сплата здійснена:

  1.  24 листопада 2010 року платіжним дорученням № 585 на суму 19 999 000 (Дев’ятнадцять мільйонів дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч) грн. 00 коп. на рахунок Товариства № 26508011469701, що підтверджується випискою ПАТ «Альфа-Банк» м. Київ по особовому рахунку № 26508011469701 від 24 листопада 2010 року. В бухгалтерському обліку зроблено відповідний запис на суму 19 999 000,00 грн. по рахункам: Дебет рах. № 311 «Поточні рахунки в національній валюті» - Кредит рах. № 46 «Неоплачений капітал» як внесок до статутного капіталу.

Таким чином всього учасниками Товариства до статутного капіталу внесені грошові кошти в розмірі 20 000 000 (двадцять мільйонів)  грн. 00 коп.:

Товариством з обмеженою відповідальністю «АРТФІНАНС» грошові кошти в сумі у 19 999 000 (Дев’ятнадцять мільйонів дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч) грн. 00 коп. Відповідно до виписок за банківським рахунком Товариства, фактична сплата здійснена:

  1. 24 листопада 2010 року платіжним дорученням № 585 на суму 19 999 000 (Дев’ятнадцять мільйонів дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч) грн. 00 коп. на рахунок Товариства № 26508011469701, що підтверджується випискою ПАТ «Альфа-Банк» м. Київ по особовому рахунку № 26508011469701 від 24 листопада 2010 року.

Громадянином України Іванцівим Романом Михайловичем грошові кошти в сумі 1 000 (Одна тисяча) грн. 00 коп. Відповідно до виписок за банківським рахунком Товариства, фактична сплата здійснена:

  1. 03 листопада 2010 року платіжним дорученням № 1 в розмірі 1 000 (Одна тисяча) грн. 00 коп. на рахунок для формування статутного капіталу Товариства № 26508036101, що підтверджується випискою ПАТ КБ «Євробанк» по рахунку № 265080369101 від 03 листопада 2010 року  та довідкою ПАТ КБ «Євробанк» від 03 листопада 2010 року за № 01-12,3/3027.

Внаслідок угоди продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Агро Капітал», укладеної між Товариством з обмеженою відповідальністю «АРТФІНАНС» (код ЄДРПОУ 35961545, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 40 літ. А, кім. 28) та Компанією «ТАСОРОКО ТРЕЙД ЛІМІТЕД» (адреса:): Лімасол, Кіпр, 1 Апріліу, 47 Деметріу Білдінг2, 1-й поверх, офіс 12 П.С,3117), змінився склад учасників Товариства – корпоративні права на частину статутного фонду Товариства у розмірі 99,9975 % статутного фонду, що належали Товариству з обмеженою відповідальністю «АРТФІНАНС» передані (відступлені) Компанії «ТАСОРОКО ТРЕЙД ЛІМІТЕД». В зв’язку зі зміною складу учасників Товариства, рішенням учасників Товариства від 21 березня 2011 року (протокол № 6 від 22.03.2011 року) затверджено статут в новій редакції. Державна реєстрація змін до установчих документів проведена 23.03.2011 року за № 10691050003026769, величина статутного капіталу Товариства відповідно до статуту Товариства в новій редакції складає

20 000 000 (двадцять мільйонів)  грн. 00 коп. Статутний капітал розділено між учасниками Товариства на наступні частки:

 

Найменування учасника

Частка в статутному капіталі (%)

Частка в статутному капіталі (грн.)

Компанія «ТАСОРОКО ТРЕЙД ЛІМІТЕД»

99,9975

19 999 500,00

Громадянин України Іванців Роман Михайлович

  0,0025

            500,00

 

В бухгалтерському обліку зроблено відповідний запис на суму 19 999 500,00 грн. по рахункам. Дебет рах. № 40 «Статутний капітал» «ТОВ «АРТФІНАНС» - Кредит рах. № 40 «Статутний капітал» «Компанія «ТАСОРОКО ТРЕЙД ЛІМІТЕД» для відображення зміни складу учасників.Внаслідок угоди продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю Компанією «ТАСОРОКО ТРЕЙД ЛІМІТЕД» (адреса:): Лімасол, Кіпр, 1 Апріліу, 47 Деметріу Білдінг2, 1-й поверх, офіс 12 П.С,3117) та громадянина України Іванців Роман Михайлович, змінився склад учасників Товариства – корпоративні права на частину статутного фонду Товариства у розмірі 0,0025 % статутного фонду, що належали громадянину України Іванців Роман Михайлович передані (відступлені) Компанії «ТАСОРОКО ТРЕЙД ЛІМІТЕД». В зв’язку зі зміною складу учасників Товариства, рішенням учасників Товариства від 21 червня 2011 року (протокол № 8 від 21.06.2011 року) затверджено статут в новій редакції. Державна реєстрація змін до установчих документів проведена 25.06.2011 року за № 10691050004026769, величина статутного капіталу Товариства відповідно до статуту Товариства в новій редакції складає           20 000 000 (двадцять мільйонів)  грн. 00 коп. Статутний капітал розділено між учасниками Товариства на наступні частки:

Найменування учасника

Частка в статутному капіталі (%)

Частка в статутному капіталі (грн.)

Компанія «ТАСОРОКО ТРЕЙД ЛІМІТЕД»

100

20 000 000,00

 

В бухгалтерському обліку зроблено відповідний запис на суму 500,00 грн. по рахункам. Дебет рах. № 40 «Статутний капітал» «Іванців Роман Михайлович» - Кредит рах. № 40 «Статутний капітал» «Компанія «ТАСОРОКО ТРЕЙД ЛІМІТЕД» для відображення зміни складу учасників.

За результатами перевірки при формуванні статутного капіталу засновниками Товариства цілком вірно, своєчасно та повністю внесено на поточний рахунок грошовими коштами сума затвердженого статутного капіталу вартістю 20000000,00 грн. (Двадцять мільйонів гривень 00 копійок). 

Заборгованості засновників станом на 31.12.2013 року по внескам до статутного капіталу немає.

Надані документи підтверджують, що статутний капітал Товариства сформовано грошовими коштами в повному обсязі. Товариством виконані вимоги ст. 29 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» п.3 глави 1 розділу ІІ «Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)» (рішення ДКЦПФР від 26 травня 2006 р. № 341).

Заборгованості засновників станом на 31.12.2013 року по внескам до статутного капіталу немає.

Товариством виконані вимоги ст. 29 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» п.3 глави 1 розділу ІІ «Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)» (рішення ДКЦПФР від 26 травня 2006 р. № 341).

 

3.2. Резервний капітал

 

Товариством передбачено створення Резервного капіталу у розмірі не менше 25% Статутного капіталу. Резервний капітал повинен створюватись за рахунок щорічних відрахувань у розмірі не менше 5% від чистого прибутку Товариства. Розмір відрахувань до резервного фонду станом на 31.12.2013 р. фактично склав 3 тис. грн.

            Нерозподілений прибуток  на дату балансу становить – 3 тис. грн.

Вартість чистих активів 20 006 тис.грн

 

4. Облік фінансових результатів та використання прибутку

 

Облік реалізації готової продукції (послуг) ТОВ «КУА «Агро Капітал» здійснювався у відповідності до П(С)БО № 15 «Дохід»,  затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 року № 290. За 2013 рік відбулося зменшення суми прибутку від одержаних доходів в сумі 19 902 тис.грн, в тому числі:

 

Показники

Сума, тис.грн

Доходи від реалізації цінних паперів

19 621    

Доходи від реалізації робіт та послуг

281

Разом

19 902

 

Витрати Компанії в 2013 р. складалися з:

 

Показники

Сума, тис.грн

Адміністративні витрати

303

Собівартість реалізованих інвестицій

19 653

Разом

19  956

Податок на прибуток

1

 

Бухгалтерський облік  витрат  проводився відповідно до чинного законодавства та вимог П(С)БО № 16 “Витрати”.

Фінансовий результат за 2013 рік –збиток  в сумі  55 тис. грн, що підтверджується свідченнями отриманими під час аудиту.

Показники балансу та  звіту про фінансовий  стан  підприємства  взаємопов’язані  та  відповідають  дійсності. Визначення фінансового результату проведено правильно.

 

Аудит формування статей власного капіталу підтвердив повноту та достовірність розкритої у балансі на 31.12.2013 р. інформації про його оцінку, розмір та відповідність вимогам чинного законодавства України.

 

 

5. Розгляд іншої фінансової інформації Компанії.

      

          5.1.Чисті активи

          Розрахунок вартості чистих активів проведено відповідно до Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів, затверджених рішенням від 17.11.2004 г. № 485.  Чисті активи Компанії на дату балансу складають 20 006 тис.грн,  що  відповідає вимогам  статті 144 Цивільного кодексу України

 

5.2. Дотримання вимог нормативно-правових актів

Компанія дотримується  вимог нормативно-правових актів Комісії, що регулюють порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами, які здійснюють управління активами інституційних інвесторів. Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягає аудиту, та іншою інформацією, що розкривається компанією та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю,  аудиторська перевірка не виявила.

 

5.3.Система внутрішнього контролю

 В Компанії створена відповідна  система внутрішнього аудиту (контролю), необхідна для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки;

 

5.4.Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності").

Інформація, отримана в результаті аудиторських процедур, а саме ідентифікації та оцінки аудитором ризиків, не виявила викривлення фінансової звітності Товариства за 2013 рік, згідно вимог МСА 240.

 

5.5. Ступінь ризику на основі аналізу пруденційних показників діяльності 

На основі аналізу пруденційних показників діяльності  ТОВ «КУА «Агро Капітал», ступінь ризику КУА оцінюється як «дуже низький».

 

            5.6. Інформація про викуп власних сертифікатів (корпоративних прав), стан виконання зобов'язань за борговими та іпотечними цінними паперами. Відповідність іпотечного покриття іпотечних облігацій даним реєстру іпотечного покриття відповідно до Закону України «Про іпотечні облігації». Забезпечення випуску цінних паперів відповідно до законодавства України (вид, розмір та опис забезпечення за цінними паперами).

 

          Компанія не має викуплених корпоративних прав станом на дату балансу та не здійснювала операції з викупу (наступного продажу) часток у статутному капіталі у звітному періоді 2013 року.

Протягом звітного 2013 року компанія не здійснювала операції з іпотечними та борговими облігаціями. Компанія не здійснювала випуск цінних паперів, які вимагають відповідного забезпечення.

 

5.7. Фінансовий стан Товариства

 

Аналіз фінансового стану Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Агро Капітал»  виконано згідно “Методичних рекомендацій щодо підготовки аудиторського висновку” затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.01.2001 р. № 5. Показники, наведені в таблиці 1, характеризують фінансову стабільність підприємства.

 

                                                                                                                       

 

                                                                                                                       

 

                                                                                                                  Таблиця 1

                                        

№ з/п

Показники

Показники фінансового стану акціонерного товариства

 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)

Коефіцієнт фінансової стійкості (або незалежності, або автономії)

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

(структури капіталу або фінансування)

1

2

3

4

5

6

1

Формула розрахунку показника

К1=(Грошові кошти + Грошові еквіваленти + короткострокові фінансові вкладення) / короткострокові зобов'язання

К2=(Грошові кошти + Грошові еквіваленти + Дебітори (непрострочені та реальні) + Запаси  + Витрати) / короткострокова заборгованість

К3=Власні кошти / Вартість майна (підсумок активу балансу)

К4=(Довгострокова та короткострокова кредиторська заборгованість) / Власний капітал

2

Орієнтовне позитивне значення показника

0,25 - 0,5

1,0 - 2,0

0,25 - 0,5

0,5 - 1,0

3

2013 рік

8

8

1

0

4

2012 рік

8

8

1

0

5

2011 рік

8

8

1

0

 

Аналіз ліквідності дозволяє визначити спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов’язання. Коефіцієнт покриття показує, що підприємство забезпечене ресурсами, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань. Показник абсолютної ліквідності характеризує негайну готовність підприємства ліквідувати короткострокову заборгованість і в даному випадку на кінець звітного періоду  зобов’язань немає.

Коефіцієнт покриття  свідчить про здатність Товариства  погасити свою поточну заборгованість. Зобовязань на 31.12.2013 р. у підприємства немає

Аналіз фінансової стійкості (платоспроможності, автономії) підприємства характеризує структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості і незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності. Коефіцієнт фінансової стійкості показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі коштів, авансованих у його діяльність. Коефіцієнт фінансової стійкості (або незалежності, або автономії) на 31.12.2013 р. складає 1.

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом (або коефіцієнт фінансування, або структури капіталу) характеризує залежність підприємства від залучених коштів. Коефіцієнт фінансування станом на 31.12.2013 р. становить 0.

 


 

Відомості про аудиторську компанію

 

Повна назва:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія  «Аудит Бюро»

Код ЄДРПОУ

32159015

Місцезнаходження:

01011, м. Київ, вул. Гусовського, 4А, оф.2

Реєстраційні дані:

ТОВ «Аудиторська компанія «Аудит Бюро» зареєстроване Печерською районною у м.Києві Державною адміністрацією           20 серпня 2002 року

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги

Свідоцтво № 3027 видане рішенням Аудиторської палати України від 26 вересня 2002 року №113,  чинне до 05.07.2017 року

Номер та дата видачі Свідоцтва про відповідність системи контролю якості стандартам аудиту, нормам професійної етики аудиторів, законодавчим та нормативним вимогам, які регулюють аудиторську діяльність

Свідоцтво видане рішенням Аудиторської палати України від 26 квітня 2013 року     № 249/5.

Номер та дата видачі Свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ,

Свідоцтво № 0008,  видане відповідно до розпорядження  Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 08 травня 2013  № 1485. Строк дії Свідоцтва: 08 травня 2013 р. –    05 липня 2017 р.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів,

Свідоцтво П 000093  видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Строк дії Свідоцтва:  з 23.04.2013 р. до 05.07.2017 р.

Контактний телефон/факс

(044) 280-97-72/ (050) 351-45-65

Реквізити та строк дії договору 

Договір   286 от 31.12.2013 р.   на здійснення аудиторських послуг. Договір постійний

Дата початку та дата закінчення аудиту

Перевірка проводилась в період з 15.01.2014 р. по 18.02.2014 р.

Дата висновку

18.02.2014 р.

 

Директор, к.т.н.

Сертифікат аудитора серії А

№ 005220 виданий 30.05.02 р., чинний до 30.05.17 р.

 

 

 

Л.В.Недужко

підпис