Аудиторський висновок

 

(звіт незалежного аудитора)

 

щодо річної фінансової звітності

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Компанія з управління активами «Агро Капітал»


станом на 31 грудня  2014 року


 

 

 

 

  Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

  Керівництву ТОВ  «КУА «Агро Капітал» 

                                                                                     Адреса:  Україна, 03150, м. Київ, вул. Предславинська,

                                                                                     буд. 28, офіс 308.

  усім іншим зацікавленим особам та користувачам звітів

 

 

Цей аудиторський звіт, який складається з:

1)      Звіту щодо фінансової звітності;

2)      Звіту щодо вимог рішення ДКЦПФР від 11.06.2013 N 991;

3)      Фінансових звітів за 12 місяців 2014 р.,  які додаються,

 

підготовлено у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 706, 720 у зв’язку з наданням Товариством з обмеженою відповідальністю  «Компанія з управління активами «Агро Капітал» (далі – ТОВ  «КУА «Агро Капітал», Товариство, Компанія) регулярної звітної інформації професійного учасника фондового ринку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 

1. Звіт щодо фінансової звітності

 

Загальні відомості про Компанію

 

Повна назва:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами

«Агро Капітал»

Код ЄДПОУ

 37371617

Реєстраційні дані

Дата та номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР -  04.11.2010 р.     № 1 069 102 0000 026769

Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)

Серія АВ  № 581499, дата  видачі ліцензії

 27.07.2011 р.

строк дії ліцензії:  14.01.2011 р. - 14.01.2016 р.

Види діяльності  за КВЕД-2010

66.30 Управління фондами;

64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові субєкти;

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та

 пенсійного забезпечення.

Перелік інституційних інвесторів, активи яких перебувають в управлінні КУА

Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Аграрні інвестиції»

Місцезнаходження

Україна, 03150, м. Київ, вул. Предславинська,

буд. 28, офіс 308.

Директор Товариства 

Снітко Е.С.

 

 

 

Вступ

Ми провели аудиторську перевірку відповідно до:

-             Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (видання 2013 року), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України  від 24.12.2014 р. № 304/1  та

-             Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами, затвердженого рішенням НКЦПФР № 991 від 11.06.2013 року.

 

До складу перевіреної фінансової звітності Компанії входять:

·            Баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2014 року,

·            Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2014 рік,

·            Звіт про власний капітал за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року,

·            Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік,

·            Інша пояснювальна інформація щодо фінансової звітності (Примітки).

 

Відповідальність управлінського персоналу

 

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та подання цих фінансових звітів у відповідності до концептуальної основи складання фінансових  звітів -  Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України, нормативно-правових актів України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.  

 

Відповідальність аудитора та  обсяг аудиторської перевірки

 

Зобов’язанням аудиторів є висловлення думки щодо зазначених вище форм фінансової звітності за 2014 рік, виходячи з результатів аудиту.

      Аудиторська перевірка проведена у відповідності до:

- Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (видання 2013 року), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України  від 24.12.2014 р. № 304/;

- Закону України «Про аудиторську діяльність» № 3125-XII від 22.04.1993 р. зі змінами та доповненнями, в редакції Закону №140-V від 14.09.2006 р.;

- Цивільного Кодексу України в Редакції від 06.11.2014 р., (стаття 162);

- Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 р. (стаття 40);

- Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» в редакції від 06.11.2014 р.;

- Закону України «Про господарські товариства»; 

- Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами, Затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
11.06.2013 N 991
;

- Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 23.07.2013 № 1281  та  зареєстрованих  в Міністерстві юстиції України  12 вересня 2013 р. за номером № 1576/2410 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку № 1288 від 30.09.2014 р..

 

Міжнародні стандарти аудиту зобов’язують нас планувати та проводити перевірку таким чином, щоб забезпечити достатню впевненість у відношенні того, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачав перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації у фінансовій звітності. Вибір процедур, що проводяться під час аудиту, залежить від професійного судження аудитора, в тому числі щодо оцінки ризиків наявності суттєвих викривлень у фінансовій звітності, зумовлених шахрайством або помилками. Здійснюючи ці оцінки ризику, аудитор виходить з його розуміння системи внутрішнього контролю, необхідної для підготовки та справедливого подання інформації у фінансовій звітності, що перевіряється,  та на підставі цього розробляє аудиторські процедури, необхідні для проведення аудиту та складання аудиторського висновку щодо цієї фінансової звітності, але не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Товариства.

Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансової звітності та відповідності використаної облікової політики.

Аудитор не несе відповідальності за достовірність фінансової звітності після дати підписання аудиторського висновку. Після цього підписання і до офіційного оприлюднення фінансової звітності підприємства, відповідальність за інформування про подальші події, які впливають на достовірність звітності, повністю лежить на керівництві Товариства.

Аудит передбачав вибіркову перевірку документації, яка підтверджує суми і показники фінансової звітності станом на 31.12.2014 р. Шляхом тестування аудиторами перевірена інформація, що підтверджує цифровий матеріал, покладений в основу складання звітності.

Для здійснення аудиту використовувались засновницькі документи, ліцензії і дозволи на відповідну діяльність, бухгалтерські регістри синтетичного і аналітичного обліку, первинні документи, баланс станом на 31.12.2014 р., звіт про фінансові результати. Під час перевірки були розглянуті бухгалтерські принципи оцінки статей балансу.

Інформація, що міститься у цих звітах, базується на даних бухгалтерського обліку, звітності та документах ТОВ «КУА «Агро Капітал», що були надані аудиторам керівником та працівниками компанії, яка вважається надійною і достовірною.

Ми вважаємо, що отримали достатні і відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

 

Висновок:

На нашу думку, фінансові звіти Товариства з обмеженою відповідальністю  «Компанія з управління активами «Агро Капітал» станом на 31 грудня 2014 року у всіх  суттєвих аспектах складені у відповідності до застосованої концептуальної основи – вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку,  які чинні в Україні на дату балансу та прийнятої облікової політики.

 

26.01.2015 року

Директор, к.т.н.

Сертифікат аудитора серії А

№ 005220 виданий 30.05.02 р., чинний до 30.05.17 р.                                                        Л.В.Недужко

 

 

 


2. Звіт про інші правові та регуляторні вимоги

 

Цей розділ Аудиторського звіту складено нами у відповідності до Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами, затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 11.06.2013 р.  № 991.

Питання, викладені нижче, розглядалися лише в рамках проведеного нами аудиту щодо річної фінансової звітності Компанії за 2014 рік, на основі принципу суттєвості відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту.

За результатами виконаних нами аудиторських процедур нами не помічено жодних суттєвих фактів, які могли б викликати сумніви в тому, що звітність Компанії відповідає у  всіх суттєвих аспектах вимогам чинного законодавства України та нормативно-правовим актам державного регулятора в особі НКЦПФР.

Застосовані нами процедури не мали за мету визначити всі недоліки або інші порушення і, таким чином, вони не мають розглядатись як свідчення про відсутність будь-яких недоліків та/або порушень Компанії.

 

2.1.  Інформація про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам чинного законодавства України

 

2.1.1.Відповідність розміру статутного капіталу вимогам чинного законодавства

Станом на дату складання фінансової звітності - 31.12.2014 року Компанія мала розмір статутного капіталу 20 000 000,00 гривень, що перевищує рівень 7 000 000 гривень, який зобов’язана підтримувати Компанія   з   управління  активами  (крім  компаній  з управління активами або адміністраторів пенсійних фондів, статутом яких передбачена діяльність з управління активами виключно пенсійних   фондів) відповідно до вимог п.3 гл.1 розділ ІІ Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених рішенням НКЦПФР від 23.07.2013 року № 1281 (надалі – Ліцензійні умови). Частки держави в Статутному капіталі ТОВ «КУА «Агро Капітал» немає.

Відповідний розрахунок наводиться у довідці про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам Ліцензійних умов, Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до НКЦПФР, затвердженого рішенням НКЦПФР №1343 від 02.10.2012 року. Дивіться також Таблицю 1. Відомості про фактичну сплату внесків учасниками Компанії станом на дату державної реєстрації (дату внесення останніх змін) до Статуту чинного з 24.11.2014 року.

Аудит формування статутного капіталу підтвердив повноту та достовірність розкритої у балансі на 31.12.2014 р. інформації про його оцінку, розмір та відповідність вимогам чинного законодавства.

2.1.2. Відповідність розміру власного капіталу вимогам чинного законодавства України

На дату складання фінансової звітності 31.12.2014 року Компанія мала розмір власного капіталу (чистих активів)  20 002 тис.грн., що перевищує рівень 7 000 тис.грн, який зобов’язана підтримувати Компанія   з   управління  активами  (крім  компаній  з управління активами або адміністраторів пенсійних фондів, статутом яких передбачена діяльність з управління активами виключно пенсійних   фондів), відповідно до вимог п.12 гл.3 розділ ІІ Ліцензійних умов. Відповідний розрахунок наводиться у Довідці про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам Ліцензійних умов Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до НКЦПФР, затвердженого рішенням НКЦПФР №1343 від 02.10.2012 року.

Аудит формування статей власного капіталу підтвердив повноту та достовірність розкритої у балансі на 31.12.2014 р. інформації про його оцінку, розмір та відповідність вимогам чинного законодавства.

 

2.2.  Інформація про активи, зобов’язання та чистий прибуток (збиток) відповідно до застосованих стандартів фінансової звітності

 

2.2.1.Основні засоби

 Надходження, оцінка та визнання основних засобів, їх аналітичний та синтетичний облік відповідають критеріям  П(С)БО № 7 «Основні засоби». При відображенні в обліку руху основних засобів порушень не визначено. Вибуття, ремонти та модернізація основних засобів відображені  відповідно до П(С)БО № 7. Переоцінка цих активів не проводилась.

Визначення зносу основних засобів відповідає критеріям  П(С)БО №7 «Основні засоби» та обраній підприємством обліковій політиці. Визначені методи не змінювалися протягом 2014 р.

Вартість основних засобів на дату балансу складає : первісна вартість - 25 тис.грн, знос - 18 тис. грн, залишкова вартість - 7 тис.грн.

2.2.2.Фінансові інвестиції

Визнання фінансових інвестицій, визначення їх первісної вартості та подальша оцінка здійснюються відповідно до П(С)БО № 12 «Фінансові інвестиції» - за ціною придбання. Фінансові інвестиції на дату балансу відображаються за собівартістю. Станом на 31.12.2014 р. вартість довгострокових фінансових інвестицій (акції) складає  19 951 тис.грн.

2.2.3.Статті дебіторської заборгованості та  коштів

Визнання, облік та оцінка дебіторської заборгованості відповідають П(С)БО №10 «Дебіторська заборгованість». Структура дебіторської заборгованості на 31.12.2014 р. включає в себе дебіторську заборгованість:

-                      за товари, роботи, послуги – 38 тис. грн.;

-                      іншу поточну дебіторську заборгованість – 10 тис.грн.

Операції по розрахунковому рахунку здійснюються з дотриманням вимог «Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» затвердженої Постановою Правління Національного банку  України № 22 від 21.01.2004 р. Ведення касових операцій здійснюється у відповідності до вимог “Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні” затвердженого Постановою Правління НБУ № 637 від 15.12.2004 р. із змінами та доповненнями. Грошові кошти  станом на 31.12.2014 р. складали 3 тис.грн.

2.2.4.Зобов`язання

Визнання, облік та оцінка кредиторської заборгованості відповідають П(С)БО № 11 «Зобов’язання». Довгострокової заборгованості немає. Станом на 31.12.2014 р. поточна кредиторська заборгованість  - розрахунки з оплати праці складала 7 тис.грн.

2.2.5.Фінансові результати та використання прибутку

Облік реалізації готової продукції (послуг) ТОВ «КУА «Агро Капітал» здійснювався у відповідності до П(С)БО № 15 «Дохід»,  затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 року № 290. У звітному році компанія отримала дохід у вигляді комісії за послуги управління активами ІСІ (р.2000 форми 2) та доходи від реалізації послуг:

 

Показники

Сума, тис.грн

Доходи від реалізації цінних паперів

291,6    

Доходи від реалізації робіт та послуг

0,420

Разом

292,0

 

Бухгалтерський облік  витрат  проводився відповідно до чинного законодавства та вимог П(С)БО № 16 “Витрати”. Розмір адміністративних витрат, які включають витрати на заробітну плату, на професійні послуги (послуги депозитарію, реєстратора, членські внески, орендна плата і т.ін.), відображена у звіті про сукупний дохід за 2014 рік. Він складає 296,2  тис.грн. Податок на прибуток від звичайної діяльності становив 0,3 тис.грн.

Показники

Сума, тис.грн

Адміністративні витрати

296,2

Податок на прибуток

0,3

Разом

296,5

 

Фінансовий результат за 2014 рік – збиток  в сумі  4 тис.грн, що підтверджується свідченнями отриманими під час аудиту.

Показники балансу та  звіту про фінансовий  стан  підприємства  взаємопов’язані  та  відповідають  дійсності. Визначення фінансового результату проведено правильно.

Непокритий збиток  на дату балансу становить – 1 тис. грн.

  Аудит підтвердив повноту та достовірність розкритої у балансі на 31.12.2014 р. інформації про активи, зобов’язання та фінансові результати діяльності  компанії,  їх розмір,  вартість та класифікацію.

 

2.3.Формування Статутного капіталу

 

Станом на 31.12.2014 року, Статутний капітал Товариства сплачено, зареєстровано та відповідним чином внесено в бухгалтерський облік.

Відповідно до Статуту, який  було затверджено Загальними зборами учасників 24 листопада 2014 року (Протокол № 78 загальних зборів учасників від 24.11.2014 року,  державна реєстрація змін до установчих документів проведена 05.12.2014 року за № 10701050011044033),  величина статутного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2014 року складає 20 000 000 (двадцять мільйонів) грн. 00 коп. Статутний капітал розподілено між учасниками Товариства таким чином:

Найменування учасника

Частка в статутному капіталі (%)

Частка в статутному капіталі (грн.)

ТАСОРОКО ТРЕЙД ЛІМІТЕД

100

20 000 000,00

 

Єдиний учасник  Товариства -  Компанія «ТАСОРОКО ТРЕЙД ЛІМІТЕД», що є юридичною особою за законодавством республіки Кіпр, її частка у розмірі 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень становить 100 відсотків статутного капіталу та 100 відсотків голосів.

Сплату статутного капіталу станом на 01 січня 2011 р підтверджено аудиторським висновком АФ  «АЙСТРА»  (Свідоцтво аудиторської палати України № 2947, видане згідно рішення № 111 від 27. 07.2002 р.).

Статутний капітал був сформований наступним чином:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Агро Капітал» створене відповідно до рішення учасників Товариства від 01 листопада 2010 року (протокол №1 від 01.11.2010 року). Відповідно до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Агро Капітал» (державна реєстрація установчих документів  Товариства проведена 04.11.2010 року за № 10691020000026769) для забезпечення діяльності Товариства, за рахунок вкладів учасників створений статутний капітал Товариства у розмірі 1 000 (Одна тисяча) грн. 00 коп. Статутний капітал було розділено між учасниками Товариства на такі частки:

 

Найменування учасника

Частка в статутному капіталі (%)

Частка в статутному капіталі (грн.)

Громадянин України

Іванців Роман Михайлович

100,00

1         000,00

 

Громадянин України Іванців Роман Михайлович вніс до статутного капіталу Товариства грошові кошти в сумі 1 000 (Одна тисяча) грн. 00 коп. Відповідно до виписок за банківським рахунком Товариства, фактична сплата здійснена:

-                      03 листопада 2010 року платіжним дорученням № 1 в розмірі 1 000 (одна тисяча) грн. 00 коп. на рахунок для формування статутного капіталу Товариства № 26508036101, що підтверджується випискою ПАТ КБ «Євробанк» по рахунку № 265080369101 від 03 листопада 2010 року  та довідкою ПАТ КБ «Євробанк» від 03 листопада 2010 року за № 01-12,3/3027. В бухгалтерському обліку зроблено відповідний запис на суму 1 000,00 грн. по рахункам: Дебет рах. № 311 «Поточні рахунки в національній валюті» - Кредит рах. № 46 «Неоплачений капітал» як внесок до статутного капіталу.

Внаслідок угоди продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Агро Капітал», укладеної між громадянином України Іванцівим Романом Михайловичем та Товариством з обмеженою відповідальністю «АРТФІНАНС» (код ЄДРПОУ 35961545, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 40 літ. А, кім. 28), змінився склад учасників Товариства – корпоративні права на частину статутного фонду Товариства у розмірі 50,00 % статутного фонду, що належали громадянину України Іванціву Роману Михайловичу передані (відступлені) Товариству з обмеженою відповідальністю «АРТФІНАНС».

 В зв’язку зі зміною складу учасників Товариства, рішенням учасників Товариства від 18 листопада 2010 року (протокол № 2 від 18.11.2010 року) затверджено статут в новій редакції. Державна реєстрація змін до установчих документів проведена 22.11.2010 року за № 10691050001026769, величина статутного капіталу Товариства відповідно до статуту Товариства в новій редакції складає 1 000 (Одну тисячу) грн. 00 коп. Статутний капітал розділено між учасниками Товариства на наступні частки:

 

Найменування учасника

Частка в статутному капіталі (%)

Частка в статутному капіталі (грн.)

Товариство з обмеженою відповідальністю «АРТФІНАНС»

50,00

500,00

Громадянин України

Іванців Роман Михайлович

50,00

500,00

 

В бухгалтерському обліку зроблено відповідний запис на суму 500,00 грн. по рахункам. Дебет рах. № 40 «Статутний капітал» «Іванців Роман Михайлович» - Кредит рах. № 40 «Статутний капітал» «ТОВ «АРТФІНАНС» для відображення зміни складу учасників.

Рішенням учасників Товариства від 23 листопада 2010 року (протокол № 3 від 23.11.2011 року) затверджено Статут Товариства в новій редакції та прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства. Державна реєстрація змін до установчих документів проведена 24.11.2010 року за № 10691050002026769, величина статутного капіталу Товариства відповідно до статуту Товариства в новій редакції складає 20 000 000 (двадцять мільйонів)  грн. 00 коп. Статутний капітал розділено між учасниками Товариства на наступні частки:

Таблиця 1

                               Відомості про фактичну сплату внесків

 

Найменування учасника

Частка в статутному капіталі (%)

Частка в статутному капіталі (грн.)

Товариство з обмеженою відповідальністю «АРТФІНАНС»

99,9975

19 999 500,00

Громадянин України Іванців Роман Михайлович

0,0025

500,00

 

Товариством з обмеженою відповідальністю «АРТФІНАНС» на збільшення статутного капіталу Товариства були внесені грошові кошти в сумі 19 999 000 (Дев’ятнадцять мільйонів дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч) грн. 00 коп. Відповідно до виписок за банківським рахунком Товариства, фактична сплата здійснена:

-                      24 листопада 2010 року платіжним дорученням № 585 на суму 19 999 000 (Дев’ятнадцять мільйонів дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч) грн. 00 коп. на рахунок Товариства № 26508011469701, що підтверджується випискою ПАТ «Альфа-Банк» м. Київ по особовому рахунку № 26508011469701 від 24 листопада 2010 року. В бухгалтерському обліку зроблено відповідний запис на суму 19 999 000,00 грн. по рахункам: Дебет рах. № 311 «Поточні рахунки в національній валюті» - Кредит рах. № 46 «Неоплачений капітал» як внесок до статутного капіталу.

Таким чином всього учасниками Товариства до статутного капіталу внесені грошові кошти в розмірі 20 000 000 (двадцять мільйонів)  грн. 00 коп.:

1.                   Товариством з обмеженою відповідальністю «АРТФІНАНС» грошові кошти в сумі у 19 999 000 (Дев’ятнадцять мільйонів дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч) грн. 00 коп. Відповідно до виписок за банківським рахунком Товариства, фактична сплата здійснена 24 листопада 2010 року платіжним дорученням № 585 на суму 19 999 000 (Дев’ятнадцять мільйонів дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч) грн. 00 коп. на рахунок Товариства № 26508011469701, що підтверджується випискою ПАТ «Альфа-Банк» м. Київ по особовому рахунку № 26508011469701 від 24 листопада 2010 року.

2.                   Громадянином України Іванцівим Романом Михайловичем грошові кошти в сумі 1 000 (Одна тисяча) грн. 00 коп. Відповідно до виписок за банківським рахунком Товариства, фактична сплата здійснена 03 листопада 2010 року платіжним дорученням № 1 в розмірі 1 000 (Одна тисяча) грн. 00 коп. на рахунок для формування статутного капіталу Товариства № 26508036101, що підтверджується випискою ПАТ КБ «Євробанк» по рахунку № 265080369101 від 03 листопада 2010 року  та довідкою ПАТ КБ «Євробанк» від 03 листопада 2010 року за № 01-12,3/3027.

Внаслідок угоди продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Агро Капітал», укладеної між Товариством з обмеженою відповідальністю «АРТФІНАНС» (код ЄДРПОУ 35961545, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 40 літ. А, кім. 28) та Компанією «ТАСОРОКО ТРЕЙД ЛІМІТЕД» (адреса:): Лімасол, Кіпр, 1 Апріліу, 47 Деметріу Білдінг2, 1-й поверх, офіс 12 П.С,3117), змінився склад учасників Товариства – корпоративні права на частину статутного фонду Товариства у розмірі 99,9975 % статутного фонду, що належали Товариству з обмеженою відповідальністю «АРТФІНАНС» передані (відступлені) Компанії «ТАСОРОКО ТРЕЙД ЛІМІТЕД». В зв’язку зі зміною складу учасників Товариства, рішенням учасників Товариства від 21 березня 2011 року (протокол № 6 від 22.03.2011 року) затверджено статут в новій редакції. Державна реєстрація змін до установчих документів проведена 23.03.2011 року за № 10691050003026769, величина статутного капіталу Товариства відповідно до статуту Товариства в новій редакції складає 20 000 000 (двадцять мільйонів)  грн. 00 коп. Статутний капітал розділено між учасниками Товариства на наступні частки:

                                                                                                                       

Найменування учасника

Частка в статутному капіталі (%)

Частка в статутному капіталі (грн.)

Компанія «ТАСОРОКО ТРЕЙД ЛІМІТЕД»

99,9975

19 999 500,00

Громадянин України Іванців Роман Михайлович

  0,0025

            500,00

 

В бухгалтерському обліку зроблено відповідний запис на суму 19 999 500,00 грн. по рахункам. Дебет рах. № 40 «Статутний капітал» «ТОВ «АРТФІНАНС» - Кредит рах. № 40 «Статутний капітал» «Компанія «ТАСОРОКО ТРЕЙД ЛІМІТЕД» для відображення зміни складу учасників.Внаслідок угоди продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю Компанією «ТАСОРОКО ТРЕЙД ЛІМІТЕД» (адреса:): Лімасол, Кіпр, 1 Апріліу, 47 Деметріу Білдінг2, 1-й поверх, офіс 12 П.С,3117) та громадянина України Іванців Роман Михайлович, змінився склад учасників Товариства – корпоративні права на частину статутного фонду Товариства у розмірі 0,0025 % статутного фонду, що належали громадянину України Іванців Роман Михайлович передані (відступлені) Компанії «ТАСОРОКО ТРЕЙД ЛІМІТЕД». В зв’язку зі зміною складу учасників Товариства, рішенням учасників Товариства від 21 червня 2011 року (протокол № 8 від 21.06.2011 року) затверджено статут в новій редакції. Державна реєстрація змін до установчих документів проведена 25.06.2011 року за № 10691050004026769, величина статутного капіталу Товариства відповідно до статуту Товариства в новій редакції складає           20 000 000 (двадцять мільйонів)  грн. 00 коп. Статутний капітал розділено між учасниками Товариства на наступні частки:

 

Найменування учасника

Частка в статутному капіталі (%)

Частка в статутному капіталі (грн.)

Компанія «ТАСОРОКО ТРЕЙД ЛІМІТЕД»

100

20 000 000,00

 

В бухгалтерському обліку зроблено відповідний запис на суму 500,00 грн. по рахункам. Дебет рах. № 40 «Статутний капітал» «Іванців Роман Михайлович» - Кредит рах. № 40 «Статутний капітал» «Компанія «ТАСОРОКО ТРЕЙД ЛІМІТЕД» для відображення зміни складу учасників.

За результатами перевірки при формуванні статутного капіталу засновниками Товариства цілком вірно, своєчасно та повністю внесено на поточний рахунок грошовими коштами сума затвердженого статутного капіталу вартістю 20000000,00 грн. (Двадцять мільйонів гривень 00 копійок). 

Заборгованості засновників станом на 31.12.2014 року по внескам до статутного капіталу немає.

Надані документи підтверджують, що статутний капітал Товариства сформовано грошовими коштами в повному обсязі.

 

Двадцять четвертого листопада  2014 року відбулися збори учасників ТОВ «КУА «Агро Капітал» (Протокол №78 від 24.11.2014 р.), на яких було прийнято рішення про внесення змін до Статуту товариства у зв’язку із змінами в законодавстві. Нова редакція Статуту була зареєстрована  державним реєстратором  05.12.2014 року за № 10701050011044033),  відповідно до якої розмір статутного  капіталу та розподіл часток залишився без змін.

Після дати балансу станом на дату аудиторського висновку Компанія не збільшувала та не оголошувала про наміри збільшити розмір Статутного (складеного) капіталу

Таким чином, розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу Компанії станом на дату державної реєстрації чинного Статуту  та станом на дату складання фінансової звітності відповідає чинним вимогам законодавства.

 

2.4.             Відповідність резервного фонду установчим документам

 

Відповідно до п.7.9 статті 7 Статуту Компанія створює резервний фонд у розмірі 25 відсотків статутного капіталу. Формування резервного фонду здійснюється за рахунок щорічних відрахувань від чистого прибутку Компанії. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду становить 5 відсотків суми чистого прибутку Компанії.

Кошти резервного фонду   розміщуються в порядку, визначеному НКЦПФР.

Кошти резервного фонду використовуються для: - покриття витрат, пов’язаних з відшкодуванням збитків; - відшкодування збитків ІСІ та НПФ у випадках, передбачених чинним законодавством.

Розмір відрахувань до резервного фонду станом на 31.12.2014 р. фактично склав 3 тис. грн.

 

2.5.             Допоміжня інформація

 

2.5.1. Дотримання вимог нормативно-правових актів

Компанія дотримується  вимог нормативно-правових актів Комісії, що регулюють порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами, які здійснюють управління активами інституційних інвесторів. Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягає аудиту, та іншою інформацією, що розкривається компанією та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю,  аудиторська перевірка не виявила.

 

2.5.2.Система внутрішнього контролю

 В Компанії створена відповідна  система внутрішнього аудиту (контролю), необхідна для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. У 2014 році робота служби внутрішнього аудиту регулювалась наступними внутрішніми документами Компанії:

-      Положенням про службу внутрішнього аудиту (контролю),  затвердженого загальними зборами учасників Компанії 30 листопада 2012 року Протокол № 29 та Положення, затвердженого зборами учасників 14.08.2014 р. №74;

-      Протоколом Загальних зборів учасників №38 від 15.04.2013 р.;

-    Наказом компанії № 18/ос від 30.04.2014 р. та  про призначення  для виконання обов’язків окремої посадової особи, згідно Статуту Товариства, що проводить внутрішній аудит (контроль), підпорядковується Загальним Зборам Учасників Товариства та звітує перед ними;

-      посадовими інструкціями працівників служби.

Положення визначає порядок діяльності служби внутрішнього аудиту Компанії, його структуру, основні завдання, функції та порядок взаємодії з іншими підрозділами КУА.

У звітному періоді відділ внутрішнього аудиту підпорядковувався безпосередньо вищому органу управління  - Загальним зборам учасників.

Функції служби внутрішнього аудиту (контролю) ліцензіата визначаються частиною другою статті 151 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та п.3.1. Положенням про службу внутрішнього аудиту (контролю).

Відповідно до визначених функцій, на службу внутрішнього аудиту (контролю) Компанії покладаються такі завдання:

сприяння розвитку системи внутрішнього контролю Компанії та операційних процедур;

здійснення неупередженої та об'єктивної оцінки фінансової, операційної, інших систем і процедур контролю, оцінка та аналіз виконання посадовими особами і персоналом Компанії установчих документів, внутрішніх положень щодо проведення операцій в межах наданої НКЦПФР ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами);

впровадження ефективної, достовірної та повної інформаційної системи управління для своєчасного виявлення та усунення недоліків і порушень у здійсненні фінансових операцій;

надання на схвалення вищому органу управління Компанії, керівнику Компанії пропозицій з оцінки та управління ризиками;

своєчасне виявлення порушень та недоліків в діяльності структурних підрозділів, опрацювання оптимальних рішень щодо їх ліквідації та усунення причин виникнення цих недоліків в процесі діяльності Компанії;

виявлення в межах своїх повноважень вчинених і запобігання майбутнім порушенням у системі внутрішнього контролю, а також попередження випадків будь-яких ризиків у діяльності Компанії;

оцінювання розмірів, напрямків та розподіл ризиків Компанії;

виявлення сфер потенційних збитків для Компанії, сприятливих умов для шахрайства, зловживань і незаконного присвоєння коштів Компанії;

надання вищому органу управління Компанією, керівнику Компанії, висновків про результати проведеної перевірки і пропозицій щодо поліпшення діючої системи внутрішнього контролю не рідше ніж один раз на рік.

Наказом компанії № 18/ос від 30.04.2014 р. та  про призначення  для виконання обов’язків окремої посадової особи, згідно Статуту Товариства, що проводить внутрішній аудит (контроль), підпорядковується Загальним Зборам Учасників Товариства та звітує перед ними Іванову Світлану Петрівну.

На нашу думку:

- процедури внутрішнього аудиту відповідають нормативно-правовим актам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- процедури внутрішнього контролю та аудиту протягом 2014 року, які здійснює служба внутрішнього аудиту, в цілому відповідають Положенню про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку, затвердженого рішенням НКЦПФР від 19.07.2012  № 996 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 577 від 29.04.2014 р..

 

 2.5.3. Допоміжна інформація

 

Щодо пов’язаних осіб

 Ми отримали розуміння характеру та обсягу відносин з пов’язаними особами. Такий характер та обсяг не був визначальним (суттєвим). Ми не отримали докази того, що уся необхідна інформація про відносини  з пов’язаними особами включена до приміток звітності. Однак така невідповідність ПБО не є визначальною (суттєвою).

Із юридичних осіб пов’язаною особою є Компанія «ТАСОРОКО ТРЕЙД ЛІМІТЕД», що є юридичною особою за законодавством республіки Кіпр та директор Товариства Снітко Елла Семенівна.В порівнянні з 2013 роком перелік пов’язаних осіб не змінився, характер відносин з ними залишився без змін.

 

Щодо подій після дати балансу 

Ми розглянули операції Товариства після 31 грудня 2014 року та провели опитування представника засновників Товариства щодо подій після вказаної дати.

В результаті цих процедур ми не знайшли нічого такого, що відноситься до подій та фактів, які  б потребували коригування балансу та/або додаткового розкриття інформації.

 

Інформація про ступінь ризику КУА, наведена на основі аналізу результатів пруденційних показників діяльності КУА

Відповідно частини третьої статті 27 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» компанії з управління активами зобов’язані дотримуватися  пруденційних  нормативів.

Компанія повинна дотримуватися Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), затверджене рішенням НКЦПФР від 09.01.2013 №1 (із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2892 від 17.12.2013 року та №730 від 03.06.2014 р.). 

Згідно вимог рішення НКЦПФР від 10.10.2013р. №2349 «Про затвердження Змін до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до НКЦПФР», передбачено зокрема, порядок розкриття компаніями з управління активами в складі місячної звітності інформації про пруденційні нормативи, що застосовуються до компаній з управління активами. Інформація за  грудень 2014 входить до складу річної інформації.

Нормативи платоспроможності та фінансової стабільності Компаній та Осіб  включають: показник покриття зобов'язань власним капіталом Компаній та Осіб та показник фінансової стійкості Компаній та Осіб. Нормативне значення показника покриття зобов'язань власним капіталом Компаній та Осіб має бути не більше 1. Нормативне значення показника фінансової стійкості Компаній та Осіб має бути не менше 0,5.

   Показники платоспроможності та фінансової стабільності ТОВ «КУА «Агро Капітал» станом на 31.12.2014 року відповідають встановленим нормативам.

 

№п/п

Найменування показника

Показник

1

Показник покриття зобов’язань власним капіталом Компаній та Осіб

0,00035

2

Показник фінансової стійкості Компаній та Осіб

0,99964

 

            2.5.4..Чисті активи Товариства

            Розрахунок вартості чистих активів проведено відповідно до Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів, затверджених рішенням від 17.11.2004 г. № 485.  Чисті активи Компанії на дату балансу складають 20 002 тис.грн,  що  відповідає вимогам  статті 144 Цивільного кодексу України

 

2.5.5. Фінансовий стан Товариства

Аналіз фінансового стану Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Агро Капітал»  виконано згідно “Методичних рекомендацій щодо підготовки аудиторського висновку” затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.01.2001 р. № 5. Показники, наведені в таблиці 1, характеризують фінансову стабільність підприємства.

                                                                                                                       Таблиця 2

№ з/п

Показники

                  Показники фінансового стану товариства

 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Коефіцієнт загальної ліквідності

Коефіцієнт фінансової стійкості (або незалежності, або автономії)

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом (структури капіталу або фінансування)

1

2

3

4

5

6

1

Формула розрахунку показника

К1=(Грошові кошти + Грошові еквіваленти + короткострокові інансові вкладення)/короткострокові зобов'язання

К2=(Грошові кошти + Грошові еквіваленти+ Дебітори (непрострочені та реальні) + Запаси  + Витрати) /короткострокова заборгованість

К3=Власні кошти / Вартість майна (підсумок активу балансу)

К4=(Довгострокова та короткостроковакредиторська заборгованість) / Власний капітал

2

Орієнтовне позитивне значення показника

0,25 - 0,5

1,0 - 2,0

        0,25 - 0,5

0,5 - 1,0

3

2014 рік

0,428

7,29

0,999

0,00035

4

2013 рік

88

88

1

0

5

2012 рік

88

88

1

0

 

Аналіз ліквідності дозволяє визначити спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов’язання. Коефіцієнт покриття показує, що підприємство забезпечене ресурсами, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань. Показник абсолютної ліквідності характеризує негайну готовність підприємства ліквідувати короткострокову заборгованість.

Коефіцієнт покриття свідчить про здатність Товариства  погасити свою поточну заборгованість. Аналіз фінансової стійкості (платоспроможності, автономії) підприємства характеризує структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості і незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності. Коефіцієнт фінансової стійкості показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі коштів, авансованих у його діяльність. Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом (або коефіцієнт фінансування, або структури капіталу) характеризує залежність підприємства від залучених коштів.

 

2.6.Відомості про аудиторську компанію

 

Повна назва:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія  «Аудит Бюро»

Код ЄДРПОУ

32159015

Місцезнаходження:

01011, м. Київ, вул. Гусовського, 4А, оф.2

Реєстраційні дані:

ТОВ «Аудиторська компанія «Аудит Бюро» зареєстроване Печерською районною у м.Києві Державною адміністрацією           20 серпня 2002 року

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги

Свідоцтво № 3027 видане рішенням Аудиторської палати України від 26 вересня 2002 року №113,  чинне до 05.07.2017 року

Номер та дата видачі Свідоцтва про відповідність системи контролю якості стандартам аудиту, нормам професійної етики аудиторів, законодавчим та нормативним вимогам, які регулюють аудиторську діяльність

Свідоцтво видане рішенням Аудиторської палати України від 26 квітня 2013 року     № 249/5.

Номер та дата видачі Свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ,

Свідоцтво № 0008,  видане відповідно до розпорядження  Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 08 травня 2013  № 1485. Строк дії Свідоцтва: 08 травня 2013 р. –    05 липня 2017 р.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів,

Свідоцтво П 000093  видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Строк дії Свідоцтва:  з 23.04.2013 р. до 05.07.17 р.

Контактний телефон/факс

(044) 280-97-72/ (050) 351-45-65

Реквізити та строк дії договору 

Договір   286 от 31.12.2013 р.   на здійснення аудиторських послуг. Договір постійний

Дата початку та дата закінчення аудиту.  Дата висновку

Перевірка проводилась в період з 15.01.2015 р. по 26.01.2015 р. Дата висновку - 26.01.2015 р.

 

 Додаток 16
до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 

(абзац третій пункту 4 розділу ІІ)

 

 

 

 

 

Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора фізичної особи підприємця) - Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «Аудит Бюро»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки1 платника податків фізичної особи)  - 32159015

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора - 01011 м.Київ, вул.Гусовського 4а кв.2

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України - Свідоцтво № 3027 видане рішенням Аудиторської палати України від 26 вересня 2002 року №113,  чинне до 05.07.2017 року

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (у разі наявності) Свідоцтво  реєстраційний номер 93,  серія та номер П 000093  видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 23.04.2013 р.. Строк дії Свідоцтва:  з 23.04.2013 р. до 05.07.17 р.

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітностіз 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р.

Думка аудитора: 01 – безумовно-позитивна; 02 – умовно-позитивна; 03 – негативна; 04 – відмова від висловлення думки - 01 – безумовно-позитивна